Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy – uzyskanie uprawnień

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. O tym jak je zdobyć dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nada ci Minister Rozwoju, Pracy i Technologii jeśli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie byłeś karany za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • przeciwko wiarygodności dokumentów
  • przeciwko mieniu
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • skarbowe
 • posiadasz wyższe wykształcenie
 • ukończyłeś studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
 • odbyłeś co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
 • przeszedłeś postępowanie kwalifikacyjne oraz zdałeś egzamin na uprawnienia do szacowania nieruchomości

Kiedy nie potrzebujesz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Nie musisz ukończyć studiów podyplomowych, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwił ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Program ten powinien odpowiadać programowi studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Zgodność programu potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. Jeśli ukończyłeś szkołę wyższą poza Polską, to twój dyplom może wymagać nostryfikacji.

Kiedy nie musisz odbyć praktyki zawodowej

Jesteś zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeśli:

 • odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub
 • posiadasz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Przeczytaj o przebiegu praktyki zawodowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. We wniosku wskaż, jaką formę egzaminu ustnego wybierasz. Może to być:

 • obrona 2 projektów operatów szacunkowych, albo
 • omówienie 2 wylosowanych procedur wyceny nieruchomości.

2. Dołącz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Jeśli na studiach miałeś zajęcia dotyczące szacowania nieruchomości, to dołącz suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. Program tych studiów powinien umożliwić ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości w takim stopniu jak studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Jeśli nie ukończyłeś studiów o takim programie, to dołącz dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości możesz dołączyć w formie kopii, potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

3. Dołącz 2 podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm z twoim wizerunkiem.

4. Do wniosku dołącz dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Mogą to być dokumenty potwierdzające, że:

 • odbyłeś na studiach praktykę w zakresie wyceny nieruchomość w wymiarze jednego semestru, lub
 • masz 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

5. Jeśli wybrałeś tryb części ustnej egzaminu polegający na obronie projektów operatów szacunkowych, to dołącz 6 projektów operatów szacunkowych. Powinny one być sporządzone samodzielnie przez ciebie w trakcie praktyki zawodowej. Operaty powinny określać wartość:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 • nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

6. Dowód uiszczenia opłaty powinien potwierdzać wniesienie przez ciebie opłaty za całe postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł).

Termin

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Jeśli wniosek nie jest kompletny ministerstwo wezwie cię do usunięcia jego braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeśli nie zrobisz tego w terminie, ministerstwo pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie zajmie się twoją sprawą. Uzupełniane dokumenty złóż w ministerstwie.

2. Gdy wniosek był kompletny albo uzupełniłeś braki, ministerstwo skieruje go – wraz z aktami sprawy – do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Uwaga

Jeśli nie będzie możliwe skierowanie wniosku na postępowanie kwalifikacyjne w terminie, który wskazałeś we wniosku, to wniosek trafi na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne odbywające się po dniu, w którym uzupełniłeś wniosek.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (etap wstępny)

1.  Etap wstępny postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzi zespół powołany przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zespół ten ustali, czy możesz zostać dopuszczony do egzaminu. Jeśli do wniosku dołączyłeś projekty operatów szacunkowych to zespół kwalifikacyjny sprawdzi, czy są one odpowiednie.

2. Jeśli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie możliwe stwierdzenie, czy spełniasz warunki ubiegania się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, to ministerstwo zwróci się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie dodatkowych informacji. Przedłuży to proces ubiegania się o uprawnienie, gdyż ministerstwo zawiesi postępowanie do dnia otrzymania wyjaśnień z odpowiednich instytucji.

3. Z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) ministerstwo sporządzi listę kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do drugiego etapu postępowania (egzaminu).

Uwaga

Możesz wycofać swój wniosek o nadanie uprawnień. Jeśli zrobisz to na 7 dni przed terminem etapu wstępnego, to ministerstwo zwróci ci całość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł). Pieniądze wpłyną na twoje konto albo otrzymasz je przelewem pocztowym. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Ministerstwo zawiadomi cię o wyniku pierwszego etapu postępowania oraz dopuszczeniu do egzaminu

1. Jeśli wynik pierwszego etapu postępowania jest pozytywny, to zostaniesz dopuszczony do egzaminu oraz poinformowany o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

2. W przypadku negatywnego wyniku etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, ministerstwo wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Oznacza to, że nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu pisemnego i ustnego. W takim przypadku ministerstwo zwróci ci opłatę za część pisemną i ustną egzaminu (900 zł). Zwrot nastąpi w terminie 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Pieniądze zostaną zwrócone na twoje konto albo otrzymasz je przelewem pocztowym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin pisemny

Pamiętaj, że przed wejściem do sali musisz pokazać dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli nie stawisz się na część pisemną egzaminu, twoje postępowanie kwalifikacyjne zostanie umorzone.

Egzamin pisemny

Nie podpisuj pracy swoim imieniem i nazwiskiem. Otrzymasz karteczkę, na którą wpiszesz swoje imię i nazwisko oraz unikalny kod wydrukowany na twoim teście. Karteczkę włożysz do przygotowanej koperty i zakleisz ją. Kopertę oddasz egzaminatorom. Egzaminatorzy wykluczą ciebie z egzaminu, jeśli będziesz korzystał z pomocy innych osób, podpowiadał innym osobom oraz zakłócał przebieg egzaminu. Wykluczenie z egzaminu oznacza, ze go nie zdałeś. W trakcie egzaminu możesz opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem sali musisz przekazać pracę egzaminatorom.

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru składający się z 90 pytań. Masz 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź w teście otrzymasz 1 punkt. Może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź na pytanie. Punkt otrzymasz tylko wtedy, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie – nie ma punktów cząstkowych. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi nie otrzymasz punktów – nie ma także punktów ujemnych. Egzamin zdasz, jeśli uzyskasz co najmniej 65 punktów. Jeśli nie zdasz egzaminu, to otrzymasz decyzję o odmowie nadania uprawnień.

Nie zdałeś egzaminu pisemnego – co dalej

Jeśli nie zdasz egzaminu pisemnego albo do niego nie przystąpisz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącz do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zapłać 900 zł za ponowne przystąpienie do egzaminu. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, to ministerstwo zwróci ci opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu (gdy nie przystąpiłeś do niego). Opłata zwracana jest na rachunek bankowy: twój albo instytucji wpłacającej.

Termin

Ministerstwo zawiadomi cię pisemnie o dacie i miejscu egzaminu.

Uwaga

Egzamin odbędzie się, jeśli do części pisemnej egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów. Jeśli będzie ich mniej, to egzamin zostanie przesunięty na kolejny termin. W takim przypadku ministerstwo zawiadomi cię o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego przeprowadzeniem.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin ustny

Egzamin ustny

W trakcie egzaminu ustnego egzaminatorzy sprawdzą twoje przygotowanie praktyczne. Wybór formy egzaminu zależy od ciebie – wskazujesz ją we wniosku o nadanie uprawnień. Możesz odpowiadać na pytania dotyczące:

 • 2 projektów operatów szacunkowych – wybranych przez egzaminatorów spośród 6 operatów, które dołączyłeś do wniosku, albo
 • 2 wylosowanych przez ciebie procedur wyceny nieruchomości.

Pytania dotyczą podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Każda twoja odpowiedź jest oceniana w skali 0-3 punkty. Łącznie możesz uzyskać 24 punkty.  Egzamin zdasz, jeśli uzyskasz co najmniej 14 punktów. Gdy nie zdasz części ustnej egzaminu, to twoje postępowanie kwalifikacyjne zakończy się wynikiem negatywnym. Otrzymasz decyzję o odmowie nadania uprawnień. Natomiast, jeśli nie stawisz się na części ustnej egzaminu, to otrzymasz decyzję o umorzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Nie zdałeś egzaminu ustnego – co dalej

Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego albo na niego nie przyjdziesz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później  niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącz do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zapłać 450 zł za ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu.

Termin

Ministerstwo zawiadomi cię o dacie i miejscu egzaminu.

 1. Otrzymasz uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych

Jeśli zdasz egzaminy, to minister wpisze cię do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Data wpisu do rejestru jest datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. Swój wpis znajdziesz w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Po wpisie minister wyda ci świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym wpisanie ciebie do rejestru rzeczoznawców majątkowych. Możesz odebrać je osobiście lub otrzymać je pocztą – na twój wniosek ministerstwo prześle je pocztą pod wskazany adres. Świadectwo może odebrać w twoim imieniu inna osoba – jeśli przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo.

Nie zdałeś egzaminu

Jeśli nie zdałeś egzaminu pisemnego albo ustnego, to minister wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dokumenty

Świadectwo otrzymasz w 2 egzemplarzach – w formacie A4 oraz jako legitymację ze zdjęciem.

Ile zapłacisz

1150 zł

Opłatę zapłać składając wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłać ją na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.


Uwaga

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) – 250 zł;

2) za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (egzamin):

 • za część pisemną egzaminu – 450 zł;
 • za część ustną egzaminu – 450 zł.

Ile będziesz czekać

Postępowanie w sprawie uzyskania przez ciebie uprawnień nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Termin ten liczy się od daty przeprowadzenia ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Może on zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Masz 14 dni na wniesienie takiego wniosku – licząc od dnia doręczenia ci decyzji. Jeśli złożysz taki wniosek, to minister przekaże sprawę Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Zostaniesz o tym zawiadomiony. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ponownej ocenie zebranych dokumentów przez inny zespół kwalifikacyjny. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zapłać 250 zł za postępowanie kwalifikacyjne.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz od razu skargę złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi masz 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Skargę złóż za pośrednictwem ministerstwa. Za złożenie skargi zapłać 200 zł.

Warto wiedzieć

Co możesz zrobić jeśli nie przystąpiłeś do egzaminu z przyczyn losowych

Jeśli nie przystąpiłeś do pisemnej albo ustnej części egzaminu z przyczyn losowych (choroba, wypadek), to możesz odzyskać zapłaconą opłatę za egzamin. Złóż wniosek o zwrot opłaty. Dołącz dokumenty, które potwierdzą losową przyczynę twojej nieobecności (np. zwolnienie lekarskie). Na złożenie wniosku masz 7 dni – licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu. Otrzymasz zwrot opłaty:

 • za część pisemną i ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do części pisemnej egzaminu (900 zł),
 • za część ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do tej części egzaminu (450 zł).

Ministerstwo zwróci ci opłatę w ciągu 30 dni – licząc od dnia złożenia wniosku. Zwrot nastąpi na wskazany przez ciebie numer rachunku bankowego.

Wykonywanie działalności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości

Możesz rozpocząć działalność w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Od tego dnia możesz posługiwać się tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”.
Zawód rzeczoznawcy możesz wykonywać:

 • prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, lub
 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

Wyżej wymienione warunki nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu. Warto podkreślić, że jako rzeczoznawcza majątkowy nie możesz odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości lub wykonujesz inne opracowania i ekspertyzy – które nie są operatem szacunkowym – to musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powinno ono pokrywać szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Jeżeli twoja firma wykonuje zlecenia przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez ciebie (lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), to również tę osobę trzeba ubezpieczyć.

Czy ta strona była przydatna?