Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy

Chcesz zostać przedsiębiorcą? Najpierw wybierz dla swojej firmy odpowiednią nazwę - oryginalną i dobrze oddającą charakter twojej działalności. Nie możesz dowolnie nazwać swojej firmy. Zobacz, jakie są zasady dotyczące nazwy dla różnych form prowadzenia działalności.

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko jej założyciela. Co ważne, przy wpisie do CEIDG, imię i nazwisko musi być podane w mianowniku – np. „Jan Kowalski”. Chodzi o to, aby inni uczestnicy obrotu gospodarczego mieli możliwość jednoznacznego zidentyfikowania przedsiębiorcy. Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy np. określające profil twojej działalności – „Jan Kowalski dorabianie kluczy”, wskazujące na miejsce jej prowadzenia albo twój pseudonim. Możesz też dodać bardziej fantazyjną nazwę, np. „Jan Kowalski – Czarna Perła”. Posługuj się w obrocie – np. w umowach, na fakturach, rachunkach – pełną nazwą swojej firmy.

Dobrze zastanów się nad wyborem nazwy. Możesz figurować w CEIDG tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi nazwami. Kłopotliwe może być posługiwanie się nazwą określającą profil działalności, jeżeli wykonujesz różne, często nieuzupełniające się jej rodzaje – np. „Jan Kowalski, dorabianie kluczy, doradztwo finansowe”, czy „Jan Kowalski usługi dentystyczne, mechanika samochodowa”.

Nazwa spółki cywilnej

Nazewnictwo spółki cywilnej nie jest prawnie uregulowane. Dla przejrzystości warto jednak, by nazwa spółki cywilnej zawierała co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem formy prawnej „spółka cywilna” bądź skrótu „s.c”. Dla przykładu – jeśli wspólnikami takiej spółki będą przedsiębiorcy Jan Kowalski i Jan Nowak, tworzona przez nich spółka cywilna może nazywać się np. „Kowalski i Nowak s.c.”.

Nazwa działalności nierejestrowej

Nie musisz nadawać nazwy działalności nierejestrowej. Przy wystawianiu faktur swoim klientom, wystarczy, że posłużysz się swoim imieniem i nazwiskiem.

Nazwa oddziału firmy

Jeśli twoja firma jest osobą prawną może posiadać oddział. Nazwa oddziału musi zawierać określone elementy. Są to:

  • pełna nazwa osoby prawnej – czyli jednostki macierzystej,
  • określenie „oddział”,
  • miejscowość, w której oddział ma siedzibę.

Przykład: Jeżeli twoja firma to „Czarna Perła sp. z o.o”, jej poznański oddział powinien nazywać się „Czarna Perła sp. z o.o. – oddział w Poznaniu”.

Nazwa spółek rejestrowanych w KRS

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady. Jedną z nich jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy, w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej (np. spółka jawna, spółka z o.o., S.A.).

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a więc np.: „Kowalska, Nowak, Zając sp.j.”, „Kowalska sp.j.”, „Kowalska zakład fryzjerski sp.j.”.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner” albo „i partnerzy”, np. „Radcowie prawni Kowalska i partnerzy”, „Tłumacze przysięgli Kowalska, Nowak i partner”.

Uwaga! Spółkę partnerską mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów.

W przypadku spółki komandytowej w nazwie musi znaleźć się nazwisko bądź nazwa komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeśli jest nim spółka – dla przykładu z ograniczoną odpowiedzialnością – musisz podać jej pełną nazwę z formą prawną, np. „ABC sp. z o.o. spółka komandytowa”.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się również nazwisko bądź nazwa komplementariusza. Jeżeli jest nim np. spółka z o.o. Czarna Perła, to musisz podać pełną nazwę z formą prawną – „Czarna Perła sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna”.

Jeśli twój biznes to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, nazwa nie musi zawierać nazwisk albo nazw udziałowców/ akcjonariuszy – nazwa jest co do zasady dowolna.

Nazwa spółki po śmierci wspólnika

W przypadku śmierci wspólnika spółki, którego nazwisko widniało w jej nazwie, taka spółka może nadal zachować jego nazwisko w swojej nazwie. Zgodę na to muszą jednak wyrazić członkowie rodziny zmarłego wspólnika – małżonek i dzieci.

Nazwa spółki po jej przekształceniu

Jeśli zamierzasz przekształcić spółkę, np. jawną na partnerską i chcesz zmienić jej nazwę, co najmniej rok od przekształcenia podając nazwę nowej spółki, musisz w nawiasie podać poprzednią nazwę z dodaniem określenia „dawniej”.

Przykład: Spółka jawna Czarna Perła została przekształcona w spółkę partnerską Biały Bursztyn. Przez rok od przekształcenia jej prawidłowa nazwa brzmi: „Biały Bursztyn sp.p. (dawniej Czarna Perła sp.j.)”.

Nazwa działalności jednoosobowej w spadku

Firma jednoosobowa przejęta w spadku i prowadzona przez zarządcę sukcesyjnego, funkcjonuje pod dawną nazwą z dodaniem określenia „w spadku”.

Przykład: „Zakład mechaniki pojazdowej Jan Kowalski w spadku”.

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

Używanie niektórych członów nazw jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów, które świadczą usługi w określonym zakresie. Przykładem są m.in. wyrazy „bank”, „towarzystwo ubezpieczeń”, „klinika”.

Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności.

Nie możesz się także podszywać pod innego przedsiębiorcę. Działając na tym samym rynku, np. sprzedając towary o takich samych funkcjach (przykładowo napoje gazowane), nowy przedsiębiorca nie może oznaczyć swojej firmy jako „Coca-Cola” czy „Pepsi”.

Badanie dostępności nazwy

Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić, czy wybranej przez ciebie nazwy fantazyjnej nie używa już inna firma - polska lub zagraniczna - dla tego samego lub podobnego rodzaju działalności. To pozwoli uniknąć potencjalnego konfliktu z taką firmą i zarzutów o nieuczciwą konkurencję bądź o naruszenie praw do znaku towarowego. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy są już firmy o takiej samej lub podobnej nazwie do twojej, wpisz wybraną nazwę do wyszukiwarki przedsiębiorców w bazie CEIDG i KRS. Sprawdź też wyniki dla wybranej nazwy w wyszukiwarce internetowej.

Zobacz:

Możesz też sprawdzić czy wybrana przez ciebie nazwa nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że nazwa jest zarejestrowana przez inny podmiot - dla towarów lub usług, które są zbieżne z twoim profilem działalności, dla bezpieczeństwa swojej działalności gospodarczej warto wybrać zupełnie nową nazwę albo ją zmienić.

Możesz również skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zawodowo zajmuje się m.in. sprawami zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Zmiana nazwy firmy

W każdej chwili możesz zmienić nazwę swojej firmy, pamiętaj jednak o stosowaniu zasad opisanych w tym artykule. Na przykład nie możesz usunąć z nazwy jednoosobowej działalności swojego imienia i nazwiska. Jeśli jednak firma nazywa się „Jan Kowalski – Czarna Perła”, zmienić możesz frazę „Czarna Perła”. Aby to zrobić, zmień dane firmy w CEIDG. Co istotne, po zmianie nazwy nie trzeba korygować faktur i umów ze starą nazwą. Wszystko dlatego, że zawierają one imię i nazwisko przedsiębiorcy, a to jest niezmienne.

W przypadku zmiany nazwy spółki rejestrowanej w KRS, zmianę tę zgłoś w KRS.

    Czy ta strona była przydatna?