Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agroturystyka – jak rozpocząć działalność – poradnik


Charakterystyka ogólna
Agroturystyka - to forma turystyki obejmująca różnego rodzaju usługi terenów wiejskich, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu walorów krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu, poprzez ich zaangażowanie w codzienne zajęcia w gospodarstwie (udój mleka, wypas zwierząt), w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin. Traktowana jest jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.

Działalność agroturystyczna oferująca w/w usługi i prowadzona przez rolnika na terenie należącego do niego gospodarstwa rolniczego nie podlega rejestracji. Taka działalność korzysta też ze zwolnienia podatkowego lub preferencyjnych form opodatkowania. Nie wymaga też spełnienia warunków dla organizacji usług turystycznych. Wymaga jednak zgłoszenia obiektów noclegowych do ewidencji prowadzonej przez gminę jak i spełnienia określonych warunków technicznych, sanitarnych i p.poż.

Rozszerzenie w/w oferty o świadczenia dodatkowych usług związanych z pobytem dla osób wynajmujących pokoje w gospodarstwie (np. usługi SPA) lub organizacją imprez okolicznościowych czy też wynajmem pokoi na inne cele niż wypoczynek powoduje utratę w/w przywilejów i konieczność zarejestrowania, opodatkowania i prowadzenia działalności gospodarczej na ogólnych zasadach.

Wymagania wstępne
Zgodnie z art.6 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów nie jest działalnością gospodarczą i jako taka nie wymaga rejestracji. Niemniej aby powyższe usługi mogły korzystać z w/w przywileju muszą być świadczone przez rolników tj. osoby prowadzącej działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Przy czym dodać należy, że do prowadzenia działalności agroturystycznej nie jest konieczny tytuł własności gospodarstwa rolnego, wystarczające jest jego posiadanie na podstawie umów cywilno-prawnych np. dzierżawy (forma odpłatna), bądź użyczenia (forma nieodpłatna). Jednocześnie działalność może świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów (usługi rekreacyjne, jazdy konne, przewóz bryczką, wynajmowanie łódek, udostępnianie łowisk, itp.).

Wynajmowanie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów, czy domków turystycznych lub przyczep mieszkalnych albo świadczenie usług małej gastronomii lub cateringu czy wreszcie organizowanie innych imprez niż wypoczynek dla turystów (przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, konferencje) jest już działalnością gospodarczą. Dotyczy to również usług agroturystycznych, gdy będą one prowadzone przez osobę nie mającą statusu rolnika lub gdy będą świadczone w innym miejscu niż gospodarstwo rolne.
Nie każda jednak działalność gopodarcza musi być rejestrowana. O tym szerzej w poradniku

Działalność w zakresie agroturystyki korzysta też z przywilejów podatkowych. Stosownie bowiem do art.21 pkt.43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu od podatku podlegają dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 . Na uwagę zasługuje fakt ograniczenia liczby pokoi podlegających w/w ulgom. Przy większej ilości możliwe jest jednak korzystanie z opodatkowania na zasadach preferencji tj. w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Jednocześnie wspomniane ulgi poza rolnikami obejmują także pozostałe osoby, które posiadają gospodarstwo rolne. Szczegóły w publikacji „Formy opodatkowania usług agroturystyki”.

Pomimo, iż usługi agroturystyczne są związane z organizowaniem wypoczynku turystów rolnicy świadczący te usługi nie muszą spełniać warunków przewidzianych dla organizatora turystyki. Organizatorem turystyki może bowiem być jedynie przedsiębiorca, zaś rolnik świadczący usługi agroturystyczne takiego statusu nie posiada.

Niemniej zauważyć trzeba, że wynajmowanie przez rolnika pokoi i to niezależnie od ich liczby i standardu jest traktowane jako wykonywanie usług hotelarskich. W rezultacie wymaga odpowiedniego wyposażenia budynku i zachowania właściwych dla tej kategorii obiektów warunków budowlanych, sanitarnych i p.poż. Jednocześnie koniecznym jest zgłoszenie wspomnianych budynków do ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu. Powyższe obejmuje także miejsca na ustawianie namiotów w gospodarstwach rolnych.

Podstawowe formy działalności
Typowa działalność agroturystyczna prowadzona przez rolnika w posiadanym przez niego gospodarstwie rolnym nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji.

Jednak w przypadku gdy działalność ta będzie wykraczała poza wynajem lokali i sprzedaż posiłków domowych oraz świadczenie usług związanych z pobytem w gospodarstwie turystów, koniecznym staje się uznanie jej za:
Dotyczy to także usług agroturystycznych świadczonych przez osoby nie będące rolnikami lub gdy usługi te będą wykonywane poza gospodarstwem rolnym.

W przypadku przymusu rejestracji działalności gospodarczej obowiązek ten obejmuje zgłoszenie działalności jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z agroturystyką, użyj następujących numerów PKD:
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania m.in. w:
- gospodarstwach wiejskich (agroturystyka)
- kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach, bez obsługi.