Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakład pracy chronionej – jak założyć – poradnik


Charakterystyka ogólna

Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem przystosowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zasadniczym celem takiego zakładu jest nie tylko wypracowanie zysku, co wydaje się cechą naturalnego każdego przedsiębiorstwa, ale także aktywizacja zawodowa osób, które z uwagi na swoje inwalidztwo, nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej odbywa się w formie decyzji, którą wydaje wojewoda. Aby otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:
  • prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy;
  • zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty;
  • przez co najmniej 6 miesięcy osiągać odpowiedni wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych;
  • zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Wskaźniki zatrudnienia kwalifikujące do ubiegania się o wspomniany status uznaje się za spełnione jeżeli:
- co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo
- co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Do w/w pracowników zalicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą (chałupniczą) , jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:
1) najniższego wynagrodzenia - dotyczy tych, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;
2) połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców (chałupników) .

W celu przeliczenia wymiaru czasu pracy w/w zatrudnionych wykonawców (chałupników) przyjmuje się, że stanowi on iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia, przy czym, tak ustalony maksymalny wymiar czasu pracy, nie może przekraczać jednego etatu. Przykładowo osoba zatrudniona w tym trybie i zarabiająca 1200 zł będzie uznawana dla wyliczenia w/w wskaźników jako zatrudniona na 0,7 etatu (1200/1750).

Przedsiębiorca, który otrzymał status zakładu pracy chronionej, pod rygorem utraty tego statusu musi cały czas utrzymywać warunki wymagane do jego uzyskania.

Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia. Są to :
  • zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, podatku VAT, cła, podatku od środków transportowych),
  • zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym;
  • dodatkowe wsparcie z PFRON (dopłaty do kredytów, zwrot kosztów rozbudowy lub modernizacji zakładu).

Środki uzyskane z tytułu wspomnianych zwolnień w 90% powinny zasilać, zakładany przez prowadzącego zakład pracy chronionej zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki te powinny być przeznaczone na :
· wsparcie materialne potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
· na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Niezależnie od powyższego gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej .

Wymagania wstępne

Status zakładu pracy chronionej jest nadawany w trybie decyzji wojewody po zbadaniu spełnienia wspomnianych wcześniej warunków. Przyznanie statusu odbywa się w trybie wnioskowym po wystąpieniu zainteresowanego przedsiębiorcy. Ustawodawca nie określił wzoru takiego wniosku, niemniej z informacji dostępnych na stronach urzędów wojewódzkich wynika, iż wniosek powinien zawierać następujące dane i załączniki:
1. dokładną nazwę i adres zakładu w tym informację o prowadzonej działalności gospodarczej,
2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w rozbiciu na każdy dzień miesiąc,
3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
4. dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu (w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską),
Opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie nie zatrudniania w danej placówce osób niepełnosprawnych.
5. oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników na zabiegi rehabilitacyjne,
6. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do KRS - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
7. kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
8. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

W niektórych przypadkach wojewoda może zwolnić wnioskodawców od spełnienia pewnych warunków wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej. Towarzyszące temu warunkowe lub czasowe nadanie w/w statusu może obejmować wyłącznie przypadki niespełniania kryterium dotyczącego uzyskania odpowiednika wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub czasu (długości) prowadzenia działalności gospodarczej (12 miesięcy). Powyższe rozwiązania mogą dotyczyć przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 60% osób niepełnosprawnych lub przejmujących zakład pracy chronionej lub jego pracowników w określonych warunkach.


Podstawowe formy działalności gospodarczej

Zakład pracy chronionej można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym celu należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).