Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kantor wymiany walut – jak otworzyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Działalność kantorowa to działalność usługowa polegająca na wymianie walut. Zazwyczaj jest prowadzona w lokalu, gdzie następuje operacja przyjmowania i wydawania środków pieniężnych nominowanych w różnych walutach, potwierdzona wystawieniem dowodów kupna i sprzedaży.

Oprócz tradycyjnych kantorów mogą działać też e-kantory gdzie wymiana walut odbywa się poprzez przelewy walut pomiędzy klientem (zamawiającym) a prowadzącym działalność kantorową przedsiębiorcą. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach NBP (wybierz po lewej stronie zakładkę - Działalność kantorowa) taka działalność jednak nie stanowi działalności kantorowej.

Odrębnie od samej działalności kantorów kształtuje się działalność platform będących miejscem wymiany waluty między osobami fizycznymi. Platforma nie świadczy usług wymiany walut i pośrednictwa przy ich wymianie. Usługa polega na wykupie dostępu do w/w platformy i możliwości logowania się na niej oraz umieszczania oferty kupna lub sprzedaży. Stąd też platforma nie jest zmuszona spełniać przepisów obowiązujących pośredników w wymianie walut.

Uwaga! Za kantor nie uznaje się też banków, oddziałów banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych prowadzących sprzedaż lub wymianę walut obcych


WYMAGANIA WSTĘPNE

Działalność kantorowa jest reglamentowana. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców zalicza się do działalności regulowanej a jej prowadzenie wymaga wpisania do rejestru działalności kantorowej. Wspomniany rejestr prowadzi Narodowy Bank Polski.

Ponadto działalność tą może podejmować przedsiębiorca, który spełnia określone, w ustawie prawo dewizowe, kryteria. W efekcie o wpis do w/w rejestru może ubiegać się osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz (w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu, członek rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Niekaralność obejmuje też osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności dotyczącej działalności kantorowej czyli pracowników. Ci ostatni lub przedsiębiorca samodzielnie wykonujący w/w czynności muszą posiadać fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności. Za takie przygotowanie w myśl ustawy prawo dewizowe uznaje się:
  • ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub
  • pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Powyższe nie dotyczy e-kantorów, gdyż ich prowadzenie opiera się jedynie na zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS.


PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6612Z . Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych w pełnym rozwinięciu obejmująca działalność kantorów wymiany walut.

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Otwierając kantor możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).
Firmę możesz zarejestrować w:
  • CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w
  • KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).