Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedszkole lub punkt przedszkolny – jak otworzyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
4 minuty
Charakterystyka działalności

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Niezależnie od powyższego każde dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. W rezultacie poza opieką nad dziećmi prowadzi działalność wychowawczo-edukacyjną.
Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, mających status zarówno placówki niepublicznej jak i publicznej. Te ostatnie zazwyczaj są powoływane przez gminy lub powiaty, a ich działalność charakteryzuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka. Jedyna odpłatność może dotyczyć wyżywienia lub zajęć dodatkowych. W rezultacie stanowią działalność non profit. Z kolei pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym wiąże się z wnoszeniem opłat za wszystkie elementy składające się na proces wychowawczo-edukacyjny, jednakże z uwagi na możliwość dofinansowania przez gminę (nawet do 75%), opłaty te nie muszą być wysokie.

W/w zadania mogą być wykonywane także w innych formach wychowania przedszkolnego. Powyższe obejmuje:
- punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
- zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Niniejsza sytuacja życiowa opisuje wyłącznie przedszkola i wspomniane powyżej formy wychowania przedszkolnego o charakterze niepublicznym.

Jednocześnie koniecznym jest zaznaczyć, że wszystkie pozostałe formy opieki nad dziećmi w w/w przedziale wiekowym, nie realizujące zadań wychowawczo-edukacyjnych, nie mogą być uznane za przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego .

Wymagania wstępne

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w KRS.
Rejestracja w/w działalności odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i wymaga zgłoszenia swojej aktywności jednostkom samorządu terytorialnego (gmina, powiat). Wspomniane jednostki wydają przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazują właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
Jednym z warunków skutecznego zarejestrowania w/w działalności jest przedstawienie statutu na podstawie, którego będzie działała dana placówka, przy czym w odniesieniu do innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego) zamiast w/w statutu konieczne jest opracowanie projektu organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
W przypadku wychowania przedszkolnego istotnym elementem jest kadra pedagogiczna. Przygotowania takiego nie musi posiadać przedsiębiorca zamierzający założyć przedszkole, niemniej pracownicy powinni legitymować się dyplomem wyższej uczelni (tytuł magistra) lub studiów podyplomowych i uprawnieniami pedagogicznymi. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego mogą prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

Pozostałe formy opieki nad dziećmi prowadzone w innym wymiarze niż przedszkole lub punkty przedszkolne albo zespoły wychowania przedszkolnego wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej na ogólnych zasadach (CEIDG lub KRS). Jednocześnie dla ich prowadzenia nie ma obowiązku przestrzegania norm związanych z wymogami lokalowymi w tym dotyczącymi spełnienia reżimów socjalno-bytowych, sanitarnych, bezpieczeństwa p. poż. Nie ma też przymusu zatrudniania kadry pedagogicznej. Niemniej, jak już wcześniej wskazano, nie mają one statusu placówek wychowania przedszkolnego.


Podstawowy nr PKD dla tego rodzaju działalności

Nr PKD 8510Z - Wychowanie przedszkolne

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego mogą prowadzić osoby prawne lub osoby fizyczne. W przypadku osób prawnych (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) wymagane jest uprzednie zarejestrowanie KRS. Przepisy wykluczają zakładanie przedszkoli przez spółki osobowe.