Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca mająkowy – jak rozpocząć działlność – poradnik


Charakterystyka działalności
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje nie tylko określania wartości nieruchomości, ale także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W/w czynności zazwyczaj przyjmują formę operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonywania czynności szacowania nieruchomości zgodnie zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, dotyczące:
1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Katalog ten jest zamknięty, zatem rzeczoznawcy majątkowi w ramach wykonywania zawodu nie mogą wykraczać poza zakres katalogu a zatem nie mogą podejmować innych czynności lub też wykonywać innych opracowań niż wymienione powyżej. Jednocześnie nie są jedynymi podmiotami, którzy mogą zajmować się sporządzaniem w/w ekspertyz. Przykładowo wyceną nieruchomości dla potrzeb banku lub innego inwestora mogą zajmować się różni doradcy ekonomiczni lub finansowi specjalizujący się w wykonywaniu podobnych analiz. Zabrania się im jednak używania tytułów rzeczoznawcy majątkowego.

Wymagania wstępne
Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości);
  • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że wymóg odbywania praktyki nie obejmuje osób, które:
  • odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych lub
  • posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Powyższe wymagania zostały zmienione w wyniku wejścia w życie ustawy deregulującej wykonywanie niektórych zawodów. Od 1 stycznia 2014 r. bowiem zniesiono konieczność posiadania wykształcenia magisterskiego. Zliberalizowano też zagadnienia związane z praktyką ograniczając jej długość (z 12 do 6 miesięcy) i pozwalając zaliczyć na jej rzecz doświadczenie zawodowe lub praktykę studencką.

Prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy" osoba uzyskuje dopiero po wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wpis następuje jednocześnie z wydaniem świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Data wpisu do centralnego rejestru jest tożsama z datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. Przeczytaj, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Formy prowadzenia działalności
Rzeczoznawca majątkowy wykonuje swój zawód prowadząc działalność samodzielnie lub w ramach spółki osobowej albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
Działalność może być prowadzona w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z wyceną majatku, użyj następującego numeru PKD:
  • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Uwaga! Zawód rzeczoznawcy zalicza się do zawodów wolnych pozwalających zakładać spółkę partnerską, na gruncie podatkowym nie posiada jednak takiego statusu.