Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja firmy przez pełnomocnika

Nie masz czasu albo możliwości osobistego załatwienia formalności związanych z rejestracją firmy? Możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika, który w twoim imieniu złoży dokumenty rejestracyjne w odpowiednim rejestrze. 

Pełnomocnik do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Komu możesz udzielić pełnomocnictwa

Pełnomocnikiem do zarejestrowania firmy w CEIDG może być dowolna osoba, pod warunkiem, że ma pełną zdolność do czynności prawnych. Co do zasady taką zdolność prawną mają osoby pełnoletnie, z wyjątkiem ubezwłasnowolnionych. Nie musisz więc szukać profesjonalnego pełnomocnika, możesz skorzystać z pomocy członka rodziny lub znajomego.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Dlatego, jeśli myślisz o złożeniu wniosku o wpis do CEIDG online, musisz zrobić to samodzielnie. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy w CEIDG przez Internet. Może za to zarejestrować działalność w twoim imieniu w urzędzie miasta lub gminy.

Rejestrując twoją firmę, pełnomocnik powinien dołączyć do wniosku CEIDG-1 oryginał pełnomocnictwa i dowodu opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik profesjonalny (adwokat, radca prawny albo doradca podatkowy), może załączyć poświadczone przez siebie kopie tych dokumentów.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo

W treści pełnomocnictwa napisz:

  • twoje dane – imię i nazwisko, NIP (jeśli posiadasz), PESEL, serię i nr dokumentu tożsamości
  • dane pełnomocnika – jego imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeśli posiada), adres do doręczeń, a także serię i nr dokumentu tożsamości
  • stopień pokrewieństwa (jeśli takie łączy cię z pełnomocnikiem)
  • do jakich czynności upoważniasz pełnomocnika  

Możesz ustanowić pełnomocnika tylko do zarejestrowania działalności gospodarczej. Takie pełnomocnictwo przestanie obowiązywać po zarejestrowaniu twojej firmy. Jeżeli chcesz, twój pełnomocnik może pełnić tę funkcję również po zarejestrowaniu firmy. Trzeba wtedy wpisać jego dane podczas wypełniania formularza CEIDG-1.

Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS

Kto może być pełnomocnikiem do rejestracji spółki

Do zarejestrowania spółki w sądzie rejestrowym (KRS), tj. do złożenia wniosku o rejestrację, spółki mogą ustanowić pełnomocnika – ale tylko tzw. pełnomocnika profesjonalnego, czyli:

  • radcę prawnego
  • adwokata

Jeżeli pełnomocnictwo złożono drogą elektroniczną, w ramach systemu S24 (służy do rejestracji spółek przez Internet), sąd może wezwać spółkę do przedstawienia oryginału tego pełnomocnictwa.

Kto może ustanowić pełnomocnika do rejestracji spółki w KRS

Spółki osobowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy może:

  • każdy wspólnik samodzielnie
  • wszyscy wspólnicy łącznie

Jeżeli każdy wspólnik udzieli osobno pełnomocnictwa do zarejestrowania spółki i każdy z nich złoży wniosek o wpis do KRS, to uwzględniony zostanie wniosek najwcześniej złożony. 

Spółki kapitałowe: w ich przypadku ustanowić pełnomocnika do rejestracji firmy mogą:

  • wszyscy członkowie zarządu łącznie (decyzja musi być jednomyślna)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Pamiętaj, że za każdym razem kiedy twój pełnomocnik składa pełnomocnictwo w urzędzie albo w sądzie rejestrowym, konieczne jest opłacenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu – dlatego właśnie warto w treści pełnomocnictwa wskazać stopień pokrewieństwa.

Opłatę skarbową wpłać na rachunek urzędu miasta (gminy, dzielnicy), w którym to mieście (gminie, dzielnicy) siedzibę ma urząd/ sąd do którego składasz pełnomocnictwo. Numery rachunków bankowych sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.

Przykładowo w Warszawie jest jeden rachunek bankowy dla opłaty skarbowej. Jeśli chcesz zarejestrować firmę przez pełnomocnika w Warszawie, wpłać 17 zł opłaty skarbowej na rachunek Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG albo prokurenta w KRS. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownego uiszczania płaty skarbowej.

Czy ta strona była przydatna?