Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Czy niepełnoletni może prowadzić działalność gospodarczą

Jeśli jesteś niepełnoletni i myślisz o własnej działalności? Zobacz, jakie są zasady prowadzenia firmy przez osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Niepełnoletni nie może zarejestrować działalności w CEIDG

Działalność jednoosobową (wpis do CEIDG) może prowadzić wyłącznie osoba pełnoletnia. W sytuacji, gdy małoletni otrzyma darowiznę w postaci prawa do przedsiębiorstwa lub gdy w jego imieniu, za zezwoleniem sądu opiekuńczego, dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa albo gdy je odziedziczy – nie może kontynuować działalności. Wpis do CEIDG nie podlega dziedziczeniu (ani przez niepełnoletniego ani przez pełnoletniego). Przedmiotem darowizny lub dziedziczenia mogą być tylko rzeczy i prawa, przy pomocy których była prowadzona działalność (np. samochody, wyposażenie biura, umowy, znaki towarowe, nieruchomości). Na podstawie aktu darowizny albo poświadczenia dziedziczenia stają się one wyłączną własnością nieletniego. Prawo obecnie nie przewiduje kontynuacji jednoosobowej działalności, ani przez pełnoletniego, ani przez nieletniego.

Niepełnoletni może mieć udziały i akcje

Inaczej wygląda sytuacja niepełnoletnich na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w których wymaga się pełnej zdolności do czynności prawnych jedynie od członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów oraz prokurentów. Oznacza to, że istnieje możliwość zawarcia umowy spółki, bądź przystąpienia do spółki osoby niepełnoletniej, posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Podobnie wygląda sytuacja udziału niepełnoletniego w spółkach osobowych, z tym jednak wyjątkiem, że nie może on zaciągać zobowiązań bez zgody sądu. Wynika to z faktu, że każdy ze wspólników spółki jawnej, która należy do grupy spółek osobowych, odpowiada za jej zobowiązania.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, akcje są jedynie prawem do udziału w zysku i nie dają prawa do prowadzenia spraw spółki. Zatem właścicielem takich praw może być również nieletni. Ich sprzedaż przed osiągnięciem pełnoletniości będzie jednak wymagała zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego.

Czy ta strona była przydatna?