Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych

Wprowadzenie zmiany do zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Urząd Miar
Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie pisemnego wniosku o zmianę zezwolenia

Przedsiębiorca ubiegający się o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych, składa pisemny wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dokumenty

Pełnomocnictwo - tylko w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika

Termin

14 dni od zaistnienia zmiany.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o zmianę zezwolenia

W przypadku, gdy wniosek o zmianę zezwolenia nie spełnia warunków formalnych wniosku Prezes GUM wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej Prezes GUM wzywa do ich wniesienia.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, Prezes GUM wydaje decyzję o zmianie zezwolenia.

3. Przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zmiany zezwolenia

Zespół sprawdzający GUM przeprowadza czynności sprawdzające w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia.

4. Wydanie zmiany zezwolenia

W zezwoleniu wprowadzana jest zmiana danych zgłoszona przez przedsiębiorcę.

Prezes GUM wydaje decyzję o zmianie zezwolenia lub decyzję odmawiającą dokonania zmian w zezwoleniu.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy wysokość opłaty za zmianę zezwolenia wynosi:

1) 550,00 zł – gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia;

2) 1 100,00 zł – gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia.

W przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika należy wnieść dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł  (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego dokumentu) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Środki odwoławcze regulują przepisy z k.p.a.

Art. 127.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do organu wydającego decyzję w pierwszej instancji.

Czy ta strona była przydatna?