Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co musisz wiedzieć, zanim zarejestrujesz firmę

Chcesz rozpocząć własny biznes? Planujesz działać bez wspólników i samodzielnie odpowiadać za sprawy swojej firmy? Załóż jednoosobową działalność gospodarczą. Przejdź z nami 12 kroków, które przygotują cię do rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Sprawdź, czy możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce

Możesz prowadzić firmę jednoosobową, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce - między innymi:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Pamiętaj! Jeśli jesteś obywatelem państwa, które nie należy do Unii Europejskiej i rejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą, to weryfikacja twojego wniosku może trwać do 30 dni. Jeśli jesteś obywatelem Polski lub państwa członkowskiego, które należy do Unii Europejskiej twoja firma zostanie wpisana do CEIDG następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Przeczytaj kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

Upewnij się, czy musisz rejestrować firmę

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, czyli twoje przychody w 2020 roku nie mogą przekroczyć 1300 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Przeczytaj więcej o działalności nierejestrowej.

Wybierz nazwę swojej firmy

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Przeczytaj więcej o nazwie przedsiębiorcy.

Zdecyduj, gdzie będziesz prowadzić firmę i jaki adres podasz w rejestrze

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

Załatw w czasie rejestracji firmy

W rejestrze przedsiębiorców:

 • musisz zgłosić adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu
 • musisz zgłosić adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • musisz zgłosić dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Przeczytaj więcej o miejscu prowadzenia działalności.

Wybierz kod PKD

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD. Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Przeczytaj, jak wybrać kod PKD lub skorzystaj z wyszukiwarki kodów PKD.

Sprawdź, czy twoja działalność wymaga pozwolenia

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgodyna prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Najczęściej musisz się o nie postarać po zarejestrowaniu firmy, jednak w przypadku niektórych działalności pozwolenie jest wymagane już przed rejestracją (na przykład tak jest w przypadku prowadzenia apteki).

Przeczytaj więcej o działalności regulowanej lub przejdź do wykazu działalności regulowanej.

Wybierz formę rozliczania podatków

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • na zasadach karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

Trzy pierwsze sposoby różni przedmiot opodatkowania. W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

W przypadku karty podatkowej podatek jest ustalany w odniesieniu do rodzaju i wielkości działalności gospodarczej podatnika w decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że przy tych formach opodatkowania wskazano działalności, które nie mogą (ryczałt) lub mogą (karta) z nich korzystać.

Załatw w czasie rejestracji firmy

Wraz z wnioskiem o wpis swojej działalności do CEIDG możesz poinformować, jaką formę opodatkowania wybierasz: opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Możesz również złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Zobacz, jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Sprawdź, czy musisz płacić VAT

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

Załatw w czasie rejestracji

Do VAT rejestrujesz się na formularzu VAT-R. Musisz go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Możesz to zrobić, rejestrując swoją firmę w CEIDG.

Wybierz jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R.

Sprawdź, kiedy możesz nie płacić VAT.

Zdecyduj, jaką księgowość będziesz prowadzić

Jako przedsiębiorca musisz prowadzić ewidencję księgową. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybrały kartę podatkową. W ich przypadku ewidencja nie jest potrzebna, ponieważ stawkę podatku, określoną kwotowo na dany rok podatkowy, ustala naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Zobacz więcej o formach prowadzenia księgowości w firmie.

Zobacz, jakie składki będziesz płacić do ZUS

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą korzystać z Ulgi na start. Ulga zwalnia cię z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy. Zobacz:

Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Załatw w czasie rejestracji firmy

Do ubezpieczeń w ZUS zgłaszasz się na specjalnych formularzach. Najprościej zrobić to wraz z rejestracją firmy na Biznes.gov.pl – system zada ci odpowiednie pytania i wygeneruje te formularze na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Na podstawie twojego wpisu do rejestru ZUS wpisze cię do rejestru płatników składek i będzie ewidencjonował informacje o twoich rozliczeniach na koncie płatnika. Prześle również na twój adres do korespondencji informację o numerze rachunku składkowego w ZUS.

Uwaga! Jeśli jsteś rolnikiem i chcesz założyć firmę, możesz zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Sprawdź, czy możesz się podpisać online

Żeby zarejestrować firmę na Biznes.gov.pl, musisz mieć Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz:

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL i pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Przeczytaj, do czego służy i jak założyć Profil Zaufany.

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma taką moc prawną jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym,
który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis. Może go używać tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane.

W odróżnieniu od Profilu Zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego możesz podpisać dowolny dokument, w tym wniosek do urzędu lub umowę z kontrahentem albo brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych.

Podpis kwalifikowany kupujesz u jednego z certyfikowanych dostawców.

Przeczytaj do czego służy i jak kupić podpis kwalifikowany.

Zarejestruj firmę online

Na Biznes.gov.pl założysz firmę, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

To tzw. jedno okienko, dzięki któremu właściwe urzędy zostaną poinformowane, że zaczynasz jednoosobową działalność gospodarczą.

Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj dane, o które będziesz pytany lub pytana. We wniosku o wpis do rejestru musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie - NIP  wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni. Ty możesz je sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG, po zarejestrowaniu firmy.

JEDNO OKIENKO – co załatwisz na Biznes.gov.pl

 • dostaniesz wpis do rejestru CEIDG jako przedsiębiorca
 • dostaniesz identyfikator podatkowy NIP
 • dostaniesz numer REGON
 • ZUS albo KRUS zarejestruje cię jako płatnika składek
 • zgłosisz się do ubezpieczeń w ZUS
 • złożysz zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT (VAT-R)
 • złożysz oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • złożysz wniosek o opodatkowanie kartą podatkową PIT-16
 • poinformujesz o rachunkach bankowych twojej firmy
 • zawiadomisz o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podasz dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania
 • zgłosisz zarządcę sukcesyjnego
 • zgłosisz pełnomocnika – ma to taki sam skutek jak udzielenie pełnomocnictwa na piśmie (pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych).

Zacznij rejestrację firmy

 

Chcesz zapytać o:

 • rejestrację firmy lub obowiązki przedsiębiorcy: skontaktuj się z naszym Centrum Pomocy, które działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - do 17:00
 • podatki: skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową – telefonicznie lub przez chat. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, tel.: 801 055 055 lub 22 330 03 30. Czat z konsultantem jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 • ubezpieczenia społeczne lub składki ZUS: skontaktuj się Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, tel.: 22 560 16 00.

Pamiętaj, że konsultanci nie mogą udzielać indywidualnych porad dotyczących działalności gospodarczej, na przykład w zakresie wyboru formy opodatkowania. W tym zakresie pomogą ci księgowi i doradcy podatkowi.

Czy ta strona była przydatna?