Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności (dla prowadzących PKPiR)

Jeśli zakładasz firmę i będziesz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, to niezbędne jest sporządzenie i ujęcie w księdze spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to również przedsiębiorców będących wspólnikami spółek.

Co obejmuje spis z natury przy rozpoczęciu działalności

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności obejmuje wszystkie rzeczy kupione przed założeniem firmy, czyli towary handlowe, materiały i surowce podstawowe, pomocnicze, półwyroby, a także braki i odpady użytkowe. Nie obejmuje natomiast składników stanowiących majątek firmy, środków trwałych czy też wyposażenia, takich jak komputery, meble czy samochody. Spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego.

Jeżeli nie masz żadnych składników, które trzeba ująć w spisie na dzień rozpoczęcia działalności to i tak musisz go przygotować, wpisując „zero" jako pierwszy wpis w księdze przychodów i rozchodów.

Pamiętaj, że również obowiązek przygotowania spisu z natury występuje:

 • na dzień 1 stycznia (chyba, że został przygotowany na koniec roku)
 • na koniec każdego roku podatkowego
 • w razie zmiany wspólnika
 • przy zmianie proporcji udziałów wspólników
 • na dzień likwidacji działalności
 • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej siedem dni przed datą jego sporządzenia. 

Elementy spisu z natury

Spis z natury powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji..."
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Sposoby wyceny elementów spisu z natury:

 • według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (dotyczy materiałów i towarów handlowych)
 • według kosztów wytworzenia półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji
 • według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego przydatność do dalszego użytkowania odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową.

Podatnicy VAT, którzy mieli prawo do odliczenia podatku od zakupionego towaru, wyceniają elementy spisu po cenach netto.

Uwaga! Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Czy ta strona była przydatna?