Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro architektoniczne – jak założyć – poradnik


Charakterystyka działalności

Wykonywanie zawodu architekta polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz na nadzorze nad procesem ich powstawania. Projektant jest bowiem uczestnikiem procesu budowlanego.

W rezultacie pracownia architektoniczna będąca miejscem realizacji w/w zadań zajmuje się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania. Nowoczesne biuro projektowe to takżej firma, w której architekt jako specjalista w dziedzinie budowlanej, zajmuje się projektowaniem oraz traktuje te czynności jako sztukę designu.

W biurze architektonicznym projektuje się budynki mieszkalne, biurowe, apartamentowce, budynki użyteczności publicznej, zespoły domów jednorodzinnych, pensjonaty, hotele czy ośrodki sportowe. Częścią działalności pracowni mogą też być projekty wnętrz. W tym sensie biuro architektonicznej może zajmować się urządzaniem i przebudową sklepów, biur, agencji reklamowych, apartamentów, willi, restauracji.

Oprócz typowego projektowania biuro projektowe może podejmować działania obejmujące sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Kompetencje te wpisują się bowiem w uprawnienia budowlane w zakresie projektowania.

Niezależnie od powyższego w sytuacji posiadania przez pracowników biura uprawnienia budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń istnieje możliwość kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dają prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, jedynie w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m 3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Te ostatnie kompetencje obejmują również inżynierów budownictwa, którzy również mogą otwierać biura zajmujące się projektowaniem obiektów budowlanych.

Na rynku obok pracowni architektonicznych działają też inne pracownie projektowe. Te ostatnie mogą obejmować zarówno aranżacje w/w obiektów budowlanych jak i stylizację rzeczy w tym mebli, urządzanie wystaw, wystroju pomieszczeń, dekoracji wnętrz, projektowanie przemysłowe itp. Ich prowadzenie zwłaszcza w tym ostatnim wydaniu nie wymaga jednak szczególnych uprawnień, wystarczającym jest posiadanie wizji, poczucie smaku i znajomość nowych trendów.

Wstępne wymagania

Aby otworzyć biuro architektoniczne koniecznym jest spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. W zależności od przyjętej formy prawnej czynności tej należy dokonać poprzez złożenie w urzędzie gminy wniosku do rejestrację w CEIDG lub skierowanie do sądu rejestrowego wniosku o wpis do KRS.

Działalność architekta może wykonywać osoba spełniająca określone kryteria. Dotyczą one uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie projektowania przez osoby pełniące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. W tym celu należy ukończyć odpowiednie studia wyższe (I lub II stopnia) o określonym profilu, odbyć roczne praktyki przy sporządzaniu projektów i na budowie, zdać egzamin kwalifikacyjny, a takzę uzyskać wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowa Rada Izby Architektów). Prawo wykonywania zawodu architekta przysługuje bowiem wyłącznie osobom wpisanym na listę członków wspomnianej izby.

Jak już podkreślano wcześniej projektowaniem obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie mogą zajmować się także inżynierowie. Muszą oni spełnić analogiczne kryteria co architekci.
Przepisy prawa przewidują wyjątki pozwalające na zwolnienia z obowiązku zdawania egzaminu lub odbywania praktyk na w/w zasadach.

Ostatnim wymogiem pozwalającym wykonywać zawód architekta lub inżyniera jest zarejestrowanie się zainteresowanego podmiotu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Architekci bez uprawnień lub pozostałe osoby chcące posiadać własną pracownię architektoniczną powinny zatrudnić osobę mającą w/w uprawnienia, która sprawdzi przygotowany projekt, podpisze go i zatwierdzi swoimi uprawnieniami.

Ostatnim elementem niezbędnym w nowoczesnym biurze architektonicznym jest zakup i posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwalającego nie tylko sporządzać projekt ale także go wizualizować.

Podstawowy numer PKD

Podstawy numer PKD dla tej działalności to:
· 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Wybór formy prawnej działalności

Architekt lub inżynier wykonuje swój zawód prowadząc działalność gospodarczą samodzielnie lub w ramach spółki osobowej albo spółki kapitałowej.
W celu zarejestrowania w/w działalności architekt lub inżynier zobowiązany jest zgłosić ją w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). Trzeba zaznaczyć, że zawód architekta lub inżyniera budownictwa zalicza się do zawodów wolnych pozwalających zakładać też spółkę partnerską. Niestety na gruncie podatkowym zawód architekta traci taki status.

Architekt lub inżynier z uprawnieniami do projektowania mogą też świadczyć swoje usługi w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u innego podmiotu prowadzącego biuro architektoniczne.