Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakład przetwarzania odpadów – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
4 minuty
W tym poradniku dowiesz się:
· jak wybrać formę prawną i sposób opodatkowania firmy,
· jakie są obowiązki wytwórców odpadów i jakie usługi możesz im świadczyć,
· jakie są rodzaje odpadów i procesy ich przetwarzania,
· jakie wymogi musi spełnić firma, która przetwarza odpady.

Poradnik nie opisuje zagadnień:

· gospodarki odpadami i ściekami komunalnymi,
· utylizacji pojazdów.

Informacje na ten temat znajdziesz w poradnikach:Kluczowe pojęcia

Przetwarzanie odpadów obejmuje procesy ich:
· odzysku (w tym recykling),
· unieszkodliwiania.

To również operacje, które poprzedzają odzysk lub unieszkodliwianie, np.:
· demontaż,
· segregacja.

Odzysk to działania, które polegają na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części (np. odzysk materiałów z katalizatorów czy odzysk energii w procesie spalania).
Recykling to rodzaj odzysku - przetworzenie odpadów na produkty, materiały lub substancje, które można ponownie wykorzystać, w pierwotnym lub innym celu.
Unieszkodliwianie odpadów to np. ich:
· składowanie na składowiskach,
· spalanie (obróbka termiczna).

Niektóre odpady mogą mieć ściśle określony sposób przetwarzania, np. odpady medyczne i substancje niebezpieczne można wyłącznie spalać.

Działalność

Nie musisz oferować wszystkich form przetwarzania odpadów w ramach swojej działalności. Możesz wykonywać np. tylko segregację czy demontaż. Przekazujesz wtedy odpady kolejnym firmom do dalszego przetwarzania (np. składowania czy spalania).

W każdym wypadku, żeby rozpocząć działalność, musisz uzyskać:

· zezwolenia,
· zgody innych służb (np. inspekcji sanitarnych),
· decyzję środowiskową.

Zazwyczaj zakłady specjalizują się w przetwarzaniu określonego rodzaju odpadów, np. baterii i akumulatorów czy zużytego sprzętu RTV, AGD itp.

Każdy zakład musi posiadać numer rejestrowy, którym posługuje się w kontaktach z klientami.

Zadbaj o umowy, które regulują zakres twoich obowiązków, w kontaktach z:

· dostawcami odpadów,
· wprowadzającymi produkty do obrotu,
· odbiorcami odpadów (jeżeli przekazujesz je do dalszego przetwarzania).

Każde przyjęcie odpadów potwierdzaj na karcie przekazania odpadów, a po zakończeniu przetwarzania wystaw dokument potwierdzający odzysk lub recykling.

Te dokumenty to ważna część ewidencji, rozliczeń i sprawozdań.

Zezwolenia i pozwolenia

Musisz uzyskać zezwolenie, jeśli chcesz prowadzić zakład przetwarzania odpadów, np.:

· zakład przetwarzania baterii i akumulatorów,
· zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
· spalarnię odpadów,
· stację demontażu pojazdów.

Jeśli przetwarzasz odpady niebezpieczne lub umieszczane w wyrobiskach, wydaje je marszałek województwa.

W pozostałych przypadkach zezwolenia wydaje starosta. Zezwolenie jest wydawane na nie dłużej niż 10 lat.

Przed wydaniem zezwolenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę instalacji i stanu budynków zakładu. Sprawdza, czy spełniają one wymogi ochrony środowiska.

Może nałożyć obowiązek:

· opracowania raportu o oddziaływaniu zakładu na środowisko oraz
· otrzymania decyzji środowiskowej.

Więcej na ten temat w opisie procedury „Zezwolenie na przetwarzanie odpadów”.

Jeśli twoja działalność wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów (np. punkt posiadający strzępiarkę) możesz złożyć wniosek o jedno łączne zezwolenie.

Jeśli wytwarzasz odpady, a chcesz też zbierać i przetwarzać odpady (np. zakład utylizacji pojazdów), możesz być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiadasz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wtedy również zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Również, jeśli posiadasz pozwolenie zintegrowanie , które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie potrzebujesz kolejnego zezwolenia.

Instalacje, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, wymagają dodatkowych uprawnień, np.:

· mniejsze spalarnie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
· stacje demontażu pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków.

Ich wykaz znajduje się w tym rozporządzeniu.

Więcej na ten temat w publikacji pt. "Pozwolenie na korzystanie ze środowiska"

Wpis do rejestru

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów musisz uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na twój wniosek. Wraz z wpisem uzyskasz numer rejestrowy, który służy do twojej identyfikacji.
Od 24 stycznia 2018 r. rejestr przedsiębiorców prowadzących przetwarzanie odpadów działa pod nazwą rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Aby uzyskać wpis do tego rejestru, musisz złożyć wniosek. Jego formularz możesz pobrać ze strony BDO.


Forma prawna działalności

Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy prawnej dla zakładów przetwarzania odpadów.

Jeśli zakładasz organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon i olejów smarowych, musi być to spółka akcyjna utworzoną przez producentów lub wprowadzających te produkty.

Jej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej:

· 5 000 000 zł dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
· 1 000 000 zł dla zużytych opon i olejów smarowych.

Należy pokryć go w całości wkładem pieniężnym przed wpisem organizacji odzysku do Krajowego Rejestru Sądowego.