Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Otwieram działalność w zakresie przewozu towarów


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
Firma transportu drogowego towarów świadczy usługi w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Ponadto w ramach transportu drogowego przedsiębiorca może świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (jako spedytor). Kwestie zezwoleń i licencji nie dotyczą przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu towarów, a także działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy są działalnościami regulowanymi i ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji. W zależności od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska (dobra reputacja). Ponadto osoby te nie mogą być objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Zanim skorzystasz z kreatora sytuacji życiowej dotyczącej otwarcia przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy powinieneś wiedzieć, że:
 • przedsiębiorca musi posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych;
 • przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • w zależności od miejsca wykonywania usług transportowych albo ich zakresu przedsiębiorca może być zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • przedsiębiorca powinien posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca chce świadczyć usługi wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (jako spedytor) to zobowiązany jest uzyskać licencję na świadczenie takich usług. Ponadto, także w przypadku świadczenia usług tylko jako spedytor, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

W przypadku wykonywania przewozów poza obszarem Unii Europejskiej przewoźnik zobowiązany jest do ich wykonywania zgodnie z odpowiednimi umowami międzynarodowymi, czy też umowami zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a państwem, na obszarze którego mają być wykonywane przewozy rzeczy.


PODSTAWOWE NUMERY PKD DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Numer PKD dla zakładu zajmującego się transportem drogowym towarów – 49.41.Z
Podklasa ta obejmuje:
1) przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do
przewozu:
• dłużyc,
• inwentarza żywego,
• towarów zamrożonych lub schłodzonych,
• towarów ciężkich,
• towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
• samochodów,
• odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
2) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

Numer PKD dla zakładu zajmującego się pośrednictwem przy przewozie rzeczy (jako spedytor) – 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
Podklasa ta obejmuje:
 • organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
 • przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
 • działalność agentów celnych,
 • działalność agentów spedycji towarowej,
 • działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Ponadto, przy wykonywaniu działalności jako spedytor można skorzystać z następujących numerów PKD:
 • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
Podklasa ta obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich.
 • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Podklasa ta obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych.
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Podklasa ta obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów przeładunek w pozostałych punktach przeładunkowych.

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Otwierając firmę transportu drogowego rzeczy możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską) . Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza.

Podstawowe definicje związane z transportem drogowym znajdują się na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego