Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja zatrudnienia – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
4 minuty
Charakterystyka ogólna
Agencja zatrudnienia jest instytucją rynku pracy świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Wymienione powyżej pośrednictwo pracy obejmuje udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Do zadań agencji należy też ściąganie z rynku, pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Obowiązkiem agencji jest także informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o prowadzonym naborze i jego skuteczności oraz o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Agencja zajmuje się również kierowaniem osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W segmencie zaś doradztwa personalnego agencja odpowiedzialna jest za weryfikację kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji oraz określanie cech i uprawnień pracowników niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

W kwestii poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego zadania agencji powinny skupiać się na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w przypadku pracodawców pomoc winna obejmować wsparcie w doborze kandydatów do pracy. Agencja powinna też informować o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz inicjować, organizować a nawet prowadzić porady zawodowe oraz zajęcia aktywizujące w zakresie poszukiwania pracy.

Z kolei usługi w zakresie pracy tymczasowej polegają na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W takim przypadku to agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, mając na uwadze potrzeby i warunki uzgodnione wcześniej z pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy a jedynie podmiotem wyznaczający pracę i kontrolującym jej wykonanie. Uzgodnienia pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem powinny dotyczyć rodzaju, czasu i miejsca pracy, okresu jej trwania, ewentualnych urlopów a także zagadnień bhp i wypłaty wynagrodzeń. Uzgodnienia powinny przybrać formę pisemną.

Wstępne wymagania
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis do rejestru nie jest wymagany gdy działalność polega m.in. na:
- kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;
- gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
- kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

Podmiot zamierzający wykonywać usługi w zakresie przypisanym do agencji zatrudnienia powinien spełniać następujące warunki:
  • nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;
  • powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia związane z działalnością na rynku pracy lub pobieraniem z tego tytułu opłat;
  • powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Agencję zatrudnienia możesz prowadzić w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu agencji zatrudnienia, użyj następującego numeru PKD:
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej