Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakład jubilerski – jak otworzyć – poradnik


Charakterystyka ogólna

Jubiler wykonuje biżuterię (kolczyki, kolie, broszki, pierścionki), przedmioty codziennego użytku (na przykład cukiernice, patery, papierośnice) lub przedmioty kultu religijnego z metali szlachetnych złota, srebra i platyny lub ich stopów. Jubiler zajmuje się też oprawą kamieni szlachetnych, a także naprawą biżuterii.
Wykonanie wzorów biżuterii odbywa się według własnego pomysłu lub na podstawie gotowych projektów zamieszczonych w specjalnych katalogach.

Zadaniem jubilera może być również rozpoznawanie kamieni szlachetnych i oprawianie ich lub nimi określonego wyrobu. Do prac jubilera należy również sporządzanie stopów metali i określanie wartości prób danego stopu. Zakład jubilerski może zajmować się też skupem złomu metali szlachetnych.

Nadawanie odpowiedniego kształtu wyrobu jubilerskiego odbywa się za pomocą obróbki ręcznej lub mechanicznej. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują odlewarki. Dzisiaj większość prac jubilerskich zwłaszcza dot. skomplikowanego wzornictwa, opiera się na odlewnictwie i wykorzystywanej w jej ramach technologii tzw. "traconego-wosku'' (formy gumowe, modele woskowe, zalewane są masą odlewniczą a następnie poddane są wypalaniu i odlewaniu). Jubilerowi pozostaje tylko wykończenie odlewu (wypiłowanie, oprawa kamieni, polerowanie).

Złotnik-jubiler wykonuje swój zawód w pracowni złotniczej, w której zwykle zatrudnia jubilerów. Jednocześnie może on otworzyć sklep jubilerski, którego zadaniem będzie nie tylko sprzedaż wyrobów złotniczych i ale także przyjmowanie zleceń i zamówień na przerób, naprawę lub wytwarzanie biżuterii, a także promocja własnych produktów.

Wstępne wymagania

Obecnie nie istnieją przepisy wymagające uzyskania koncesji lub zezwolenia na przetwórstwo i obrót metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi. Niemniej zezwoleniem dewizowym jest objęte nabywanie przez rezydentów (osoby fizyczne i osoby prawne mające siedzibę w kraju), zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów wartości dewizowych zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich , w zamian za inne wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, przy czym do wartości dewizowych zalicza się złoto dewizowe i platynę dewizową czyli złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej. Złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców. W rezultacie, w sytuacji skupu złomu metali szlachetnych od podmiotów z krajów trzecich, trzeba zwracać uwagę na postać nabywanego surowca. W sytuacji gdy będzie to złoto lub platyna dewizowa w powyższym rozumieniu, koniecznym stanie się uzyskanie wspomnianego wcześniej zezwolenia dewizowego. Indywidualne zezwolenie dewizowe wydaje Prezes NBP. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach elektronicznego punktu kontaktowego e-PK. Powyższe (obrót złotem lub platyną dewizową) może też rodzić obowiązek przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Z kolei obrót złotem inwestycyjnym (wspomniane złoto w postaci sztabek lub płytek albo monet wybitych po 1800r. i będących kiedyś środkiem płatniczym) wymaga określonych zachowań na gruncie ustawy o podatku VAT. Przedsiębiorcy bowiem dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić dodatkową ewidencję, w której powinni odnotować zarówno dane związane ze sprzedażą jak i dane dotyczące nabywcy, umożliwiające jego identyfikację.

W pozostałym zakresie prowadzenie zakładu jubilerskiego może odbywać się na ogólnych zasadach przewidzianych normami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców po uprzednim zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Podstawowy numer PKD

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych. Podklasa ta obejmuje:
· obróbkę pereł,
· szlifowanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, włączając kamienie szlachetne przemysłowe, syntetyczne i odtworzone kamienie szlachetne i półszlachetne,
· produkcję biżuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, lub jako połączenie metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, lub z innymi materiałami,
· produkcję wyrobów złotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami szlachetnymi:
· zastaw stołowych, sztućców, artykułów toaletowych, przyborów biurowych, przedmiotów przeznaczonych do celów religijnych itp.,
· produkcję wyrobów technicznych lub laboratoryjnych, z metali szlachetnych: tygli, szpatułek, anod galwanicznych itp., z wyłączeniem instrumentów i aparatów technicznych oraz laboratoryjnych i ich części,
· produkcję pasków, bransoletek, opasek do zegarków oraz papierośnic, z metali szlachetnych,
· grawerowanie osobistych wyrobów wykonanych z metali szlachetnych lub nieszlachetnych.


32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych. Podklasa ta obejmuje produkcję sztucznej biżuterii, takiej jak:
· pierścionki, bransoletki, naszyjniki i podobne wyroby jubilerskie wykonane z metali nieszlachetnych pokrywanych metalami szlachetnymi,
· biżuteria zawierająca imitację kamieni, takich jak imitacja kamieni szlachetnych, diamentów itp.

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zakład jubilerski można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).