Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Drukarnia – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności

Drukarnia to zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów poligraficznych. W szczególności mogą to być gazety i czasopisma, broszury i książki , bilety, zaproszenia, wizytówki, kalendarze, torby jak również druki specjalistyczne, a więc druki akcydensowe łącznie z opakowaniami oraz druki ścisłego zarachowania. Drukować można zarówno na masową skalę, jak i sporządzać druki spersonalizowane, czyli takie, gdzie każda kopia jest unikalnym egzemplarzem.
Także z uwagi na format wydruku, drukowanie można podzielić na niestandardowe (wielkoformatowe o wielkości A1, A1+, A2, A3 z powodzeniem wykorzystywane w branży reklamowej do tworzenia plakatów, banerów i różnego rodzaju plansz reklamowych) oraz drukowanie pozostałe.
Drukarnie poza samym zadrukiem podłoża mogą zajmować się również czynnościami introligatorskimi , przez co wytwarzać mogą nawet gotowe wyroby poligraficzne. Zazwyczaj jednak, w każdej drukarni wykonywane są wstępne czynności introligatorskie (przygotowanie do oprawy, bindowania), natomiast w rozbudowanych zakładach część introligatorska może stanowić nawet odrębny dział.
W niektórych odmianach drukarnia jest też kojarzona z wykończaniem materiału włókienniczego obejmującym pokrywanie tkanin wielobarwnymi wzorami techniką sitodruku .

Obecnie w drukarniach wykorzystuje się różne techniki. Do najbardziej popularnych należą:
- sitodruk , gdzie formą drukową jest szablon nałożony na drobną siatkę tkaną metalową lub wykonaną z włókien syntetycznych (sito). Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę.
- offset - przemysłowa odmiana druku płaskiego , w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier ) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem . Offset dzieli się na offset arkuszowy (podłoże drukowane płaskie) i offset zwojowy (podłoże drukowane w postaci rulonu) oraz offset wodny i bezwodny. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.
- fleksografia - to technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi i ciekłymi farbami szybko schnącymi. Charakterystyczną cechą fleksografii jest występowanie elastycznej, wypukłej formy drukowej wykonanej zazwyczaj z polimeru, rzadziej z gumy.
- druk cyfrowy pozwala przenosić komputerowy zapis cyfrowy dostarczony przez klienta na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni. W urządzeniu najczęściej brak formy drukowej , swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy. Obraz tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.
W przypadku tej ostatniej techniki zachodzi też możliwość otwarcia drukarni internetowej. Jej działalność polega bowiem na wyborze odpowiedniego asortymentu i dedykowanych mu wzorów zamieszczonych na stronie internetowej drukarni lub przesłaniu on-line własnych obrazów lub koncepcji graficznych. Pozostałe rozwiązania są identyczne jak przy typowej drukarni stacjonarnej.

Drukarnia wykorzystuje się typowe maszyny drukarskie, jak i nowoczesny sprzęt komputerowy z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki, plotery.

Wymagania wstępne

Otwarcie drukarni nie wymaga realizacji jakiś szczególnych wymogów. Nie jest bowiem działalnością regulowaną. W rezultacie poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji czy wpisów do rejestrów.
Niemniej trzeba pamiętać, że drukarnia może być postrzegana jako jednostka o zwiększonym ryzyku, uciążliwa dla środowiska stwarzająca także niekorzystne warunki pracy. W rezultacie poza wyposażeniem w typowy sprzęt poligraficzny powinna posiadać odpowiednie systemy wentylacyjne mogące niwelować ujemne skutki działania oparów farb i rozpuszczalników jak i być też właściwie zabezpieczona w zakresie ochrony p.poż.

W przypadków zaś zużycia określonych rozpuszczalników organicznych lub farb na podwyższonym poziomie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Szerzej na ten temat w niniejszym poradniku.

Jednocześnie wykorzystywanie przez drukarnie substancji niebezpiecznych, których wykaz został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powoduje przymus zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Niezależnie od powyższego przedsiębiorca zamierzający prowadzić drukarnię przy wykorzystaniu w/w substancji niebezpiecznych powinien sporządzić program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska , stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Program ten należy przedstawić Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu. Założenia wynikające z powyższych dokumentów powinny być zebrane w formie raportu o bezpieczeństwie. Więcej na ten temat w publikacji pt. „Zasady działania zakładu o zwiększonym ryzyku”.
Natomiast całość zagadnień związanych z ochroną środowiska znajdziesz w poradniku pt. „Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska”.

Podstawowy numer PKD dla działalności gospodarczej

18.11.Z - Drukowanie gazet. Podklasa ta obejmuje drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu.

18.12.Z - Pozostałe drukowanie . Podklasa obejmuje:
· drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,
· drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek, włączając szybkie drukowanie,
· drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice, drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi . Podklasa ta obejmuje:
· działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,
· oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie.

13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych. Podklasa ta obejmuje m.in. sitodruk wykonywany na wyrobach tekstylnych i odzieży.

Dopuszczalne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Działalność polegającą na otwarciu drukarni można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).