Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro geodezyjne – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Charakterystyka działalności

Wykonawcą prac geodezyjnych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji. W rezultacie uprawnienia te zwane też samodzielnymi funkcjami w zakresie geodezji powinien posiadać każdy podmiot zamierzający prowadzić biuro geodezyjne lub zatrudniony w nim kierownik prac geodezyjnych.
Na powyższe uprawnienia składają się m.in. czynności techniczne i administracyjne związane z rozgraniczaniem nieruchomości czy też wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.
W sensie praktycznym zatem biuro geodezyjne może zajmować się dostarczaniem niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tych prac są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą. Do czynności biura może należeć sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, aby uregulować stan prawny nieruchomości i określić jej wartość. W miarę potrzeb w/w biuro może wykonywać też inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla rolnictwa i leśnictwa.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Warunki wstępne

Aby samodzielnie wykonywać funkcje geodezyjne w tym prowadzić swoje biuro geodezyjne koniecznym jest posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji mogą uzyskać osoby, które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne;
4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego;
5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

W przypadku wykonywania geodezyjnych pomiarów podstawowych obowiązek posiadania wyższego wykształcenia wiąże się z ukończeniem odpowiednio profilowanych uczelni.
Z kolei praktyka zawodowa wymagana do otrzymania w/w uprawnień obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych z odpowiedniego zakresu u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych zajmujących się świadczeniem w/w prac. Praktyka powinna być prowadzona pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe. Przebieg praktyki jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej wydawanym odpłatnie przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Dopiero po zakończeniu praktyki możliwe jest ubieganie się o przyznanie uprawnień. Odbywa się to na wniosek zainteresowanego podmiotu w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu w/w postępowania Główny Geodeta Kraju wydaje świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje wnioskodawcę do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Więcej na temat przebiegu i zasad odbywania praktyk, prowadzenia jego dziennika oraz prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Niezależnie od powyższego trzeba zaznaczyć, iż do prowadzenia działalności w zakresie geodezji nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, koncesji. Tego typu działalność nie jest też działalnością regulowaną a więc nie jest także wymagany wpis do rejestru działalności regulowanej.


Podstawowy numer PKD dla tej działalności

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Podklasa ta obejmuje wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
· wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
· wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
· opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz maptematycznych, w tym ortofotomap.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro geodezyjne można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).