Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stacja kontroli pojazdów – jak założyć – poradnik


Charakterystyka działalności

Stacja kontroli pojazdów to jednostka posiadająca uprawnienia i zajmująca się przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Tym czynnościom podlega bowiem każdy pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, motorower czy przyczepa. Badania te są odpłatne i są prowadzone okresowo zazwyczaj corocznie, a także przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium kraju. Niektóre pojazdy mogą wymagać też badań dodatkowych (np. taksówki lub pojazdy uczestniczące w wypadkach drogowych) oraz badań co do zgodności z warunkami technicznymi wyznaczonymi przez przepisy odrębne (np. podatkowe lub transportowe).
Z uwagi na zakres uprawnień rozróżnia się
1) podstawowe stacji kontroli pojazdów dokonujące:
a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do w/w pojazdów,
c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z wspomnianymi pojazdami;

2) okręgowe stacje kontroli pojazdów wykonujące:
a) okresowe badania technicznego wszystkich pojazdów,
b) dodatkowe badania techniczne w odniesieniu do w/w pojazdów.

Badania techniczne dotyczące:
- autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
- pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,
- pojazdu zabytkowego,
- pojazdu marki "SAM",
- pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
- pojazdu, dla którego wymagania techniczne określono w przepisach podatkowych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego,
są przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Dobrym uzupełnieniem dla działalności stacji kontroli pojazdów może być prowadzenie warsztatu samochodowego, gdzie można usuwać usterki stwierdzone w trakcie badania technicznego. Przeczytaj więcej na temat otwarcia działalności warsztatu samochodowego.

Wymagania wstępne

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną.
Z tego powodu musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić też podmioty niebędące przedsiębiorcami, a wśród nich szkoły lub centrum kształcenia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej, Państwowego Ratownictwa Medycznego a także jednostki organizacyjne służb podległych ministrom spraw wewnętrznych, obrony narodowej, zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego lub transportu.

Stacja kontroli powinna spełniać określone wymagania techniczne i technologiczne oraz powinna posiadać stosowne wyposażenie i oznaczenie. Ich parametry zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Formalnym potwierdzeniem, że stacja spełnia wspomniane warunki jest Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów wydawane przez TDT. Poświadczenie jest ważne 5 lat.
Przedsiębiorca prowadzący stacje kontroli pojazdów powinien także zatrudniać odpowiednią kadrę. Zgodnie bowiem z art. 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym badanie techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów wykonuje zatrudniony i uprawniony diagnosta.

Podstawowy nr PKD dla tej działalności

· 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne. Podklasa ta obejmuje m.in. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych.

Podstawowe formy prowadzenia działalności

Stacje kontroli pojazdów można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).