Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro detektywistyczne – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z zapisami ustawowymi usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych.
W zakres działalności, jakimi może zajmować się detektyw, wchodzą sprawy wynikające ze stosunków prawnych osób fizycznych, ze stosunków gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.
Ponadto przepisy stanowią, że w zakresie uprawnień detektywa leży również sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym. Detektyw ma też prawo poszukiwać osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwać mienia, a także zbierać informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów art.37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych.

Wykonywanie czynności detektywistycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wykonywać tą działalność osobiście jeżeli on lub jego pełnomocnik posiadają w/w licencję, zaś w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną zachodzi konieczność aby w/w licencją legitymowały się osoby reprezentujące w/w podmiot lub pełnomocnicy ustanowieni do kierowania działalnością detektywistyczną.
Jednocześnie w/w działalność może prowadzić przedsiębiorca który:
  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe lub takiej karalności nie posiadają osoby, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorstwem oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci,
  • zawarł umowę ubezpieczenia.

Uwaga !!! Od 1 stycznia 2014r. aby uzyskać licencje detektywa nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego. Niemniej kandydat na detektywa musi odbyć szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Transgraniczne wykonywanie usług detektywistycznych
Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium kraju są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.
O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Więcej na ten temat na stronie biznes.gov.pl

PODSTAWOWY NUMER PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI

· 8030Z działalność detektywistyczna

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakładając biuro detektywistyczne możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).
Swoją firme w tym zakresie możesz zarejestrować w:
  • CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w
  • KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).