Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Żłobek/klub dziecięcy – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
5 minut
Charakterystyka działalności
Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje następujące zadania:
 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W żłobku opieka jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia zaś w klubie dziecięcym opieka dotyczy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia. Liczba miejsc w klubie dzięcięcym nie może przekraczać 30. Opieka w tego rodzaju placówkach jest sprawowana nad dzieckiem do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.
Podobne zadania na zlecenie podmiotów prowadzących żłobki lub kluby malucha (innych niż osoby fizyczne) może wykonywać dzienny opiekun. Opiekun ten zajmuje się maksymalnie pięciorgiem dzieci lub - gdy ma zgodę rodziców - ośmiorgiem dzieci. Opiekę sprawuje w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Lokal może udostępnić lub wyposażyć także podmiot zatrudniający takiego opiekuna. Opiekun obok żłobka i klubu dziecięcego jest kolejną formą opieki nad dziećmi, która może uzupełniać ofertę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie. Instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi np. w gminach wiejskich (gdzie zamieszkuje niewielka liczba dzieci) lub w dzielnicach dużych miast, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Jest ona prowadzona w warunkach domowych w czasie dopasowanym do czasu pracy rodziców i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Powyższego nie należy mylić z nianią, która umowę na świadczenie usług podpisuje bezpośrednio z rodzicami.

Wymagania wstępne
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestracji wymaga też zatrudnienie opiekuna dziennego. Podmiot zatrudniający opiekuna zobowiązany jest bowiem do jego zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów. Wykaz taki prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Żłobki oraz kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
 • gminy, powiaty, województwa,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W/w podmioty dla celów organizacyjnych mogą połączyć prowadzone przez nich żłobki lub kluby w zespół i określić zasady działania zespołu. Na czele takiego zespołu staje dyrektor zespołu, który jest jednocześnie dyrektorem żłobka lub osobą kierującą klubem dziecięcym. Proces łączenia może dotyczyć także sfery wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów.

W żłobku powinni być zatrudnieni opiekunowie, pielęgniarka lub położna posiadający stosowne kwalifikacje lub doświadczenie jeżeli:
 • dają oni rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Niemal identyczne warunki stawiane są opiekunom dziennym. Muszą oni dodatkowo przejść stosowne szkolenie. Weryfikacji tych warunków dokonuje podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.
Zarówno opiekun w żłobku, jak i opiekun dzienny muszą odbyć co 2 lata szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności
Decydując się na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego możesz wybrać każdy rodzaj działalności. Może to być działalność prowadzona w formie:
 • zarobkowej działalności nierejestrowej - gdy dotyczy to usług opiekuna dziennego,
 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem żłobków lub klubów malucha, użyj następującego numeru PKD:
 • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi