Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro podróży – jak założyć – poradnik


Jakie usługi może świadczyć biuro podróży

Chcąc otworzyć biuro podroży zastanów się, czy chcesz świadczyc usługi organizatora turystyki , przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, czy też agenta turystycznego.

  • Organizator turystyki to przedsiębiorca, który organizuje i sprzedaje imprezy turystyczne. Innymi słowy jest to firma, która zajmuje się przygotowaniem wycieczki. Zawiera w tym celu umowę z hotelem, przewoźnikiem i innymi usługodawcami. Następnie przygotowuje ofertę, którą sprzedaje turystom bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa turystycznego.
  • Przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych . Są to połączone co najmniej 2 usługi turystyczne niestanowiące imprezy turystycznej. Nabywane są one na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych.
  • Natomiast usługi agenta turystycznego polegają na sprzedaży imprez turystycznych zorganizowanych przez organizatora turystyki. Imprezy sprzedawane są na podstawie umowy agencyjnej.


W praktyce, przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, najczęściej wybiera się świadczenie usług agenta turystycznego. Nie wymaga ono: wpisu do rejestru organizatorów turystyki, gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych, a także prowadzenia wykazu umów czy też regulowania wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Słowniczek
Usługa turystyczna to np. przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu).

O zasadach i warunkach tworzenia imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych dowiesz się więcej w art. 5 oraz 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

PODSTAWOWE NR PKD DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Numery PKD, które dotyczą prowadzenia biura podróży:

  • 7911A działalność agentów turystycznych;
  • 7911B działalność pośredników turystycznych;
  • 7912Z działalność organizatorów turystyki.

Wymagania wstępne dla cudzoziemców

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia biura podróży, na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Obywatele innych państw niż wymienione powyżej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, jeżeli spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcy turystyczni nie majacy siedziby na terytorium Unii Europejskiej, którzy sprzedają lub oferują do sprzedaży na terytorium Polski imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne (albo kierują taką działalnością) muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie oraz gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Zasada ta nie dotyczy przedsiębiorców turystycznych posiadających siedzibę na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.


DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Otwierając biuro podróży możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).