Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja ubezpieczeniowa – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • jak założyć działalność gospodarczą dla agencji ubezpieczeniowej
 • jak uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
 • jakie inne obowiązki masz w związku z rozpoczęciem działalności

Na czym polega działalność agencji ubezpieczeniowej
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Polegają one na:
 • pozyskiwaniu klientów
 • działaniach przygotowawczych przed zawieraniem umów ubezpieczenia
 • zawieraniu umów ubezpieczenia
 • uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu tych umów, także w sprawach o odszkodowanie
 • organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalności agencyjnej)

Działalność agencyjną wykonuj starannie uwzględniając jej charakter, a także w zgodzie z dobrymi obyczajami. Za szkodę wyrządzoną przez ciebie jako agenta w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego prowadzisz działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jako agent ubezpieczeniowy możesz również zostać multiagentem i sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Aby zostać multiagentem, musisz spełnić takie same warunki jak w przypadku agenta ubezpieczeniowego oraz wykupić polisę OC. Jeśli chcesz zostać multiagentem, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, musisz obowiązkowo wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku to bezpośrednio ty - a nie zakład ubezpieczeń - odpowiadasz za szkody, które powstały podczas wykonywania czynności agencyjnych.

Co zrobić, żeby otworzyć agencję ubezpieczeniową
Aby otworzyć własną agencję ubezpieczeniową, musisz:
 • zdać egzamin
 • założyć działalność gospodarczą
 • podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń
 • otrzymać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Aby podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym, musisz zwrócić się do lokalnego przedstawicielstwa firmy, z którą chciałbyś współpracować, pozytywnie przejść proces kwalifikacyjny i ustalić warunki współpracy.

Każdy kandydat na agenta musi zdać egzamin i uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Przed podpisaniem umowy zakład ubezpieczeń zażąda od ciebie również:
Jeśli będziesz współpracować z wieloma towarzystwami, dodatkowo musisz posiadać polisę OC multiagenta.
Jako pośrednik musisz zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty będziesz sprzedawać.

Ostatnim warunkiem, który musisz spełnić, by rozpocząć działalność agencyjną, jest uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
O wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe
 • daje gwarancję właściwego wykonywania czynności agencyjnych
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie
 • zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych na wniosek zakładu ubezpieczeń, z którym agent ubezpieczeniowy nawiązał współpracę.

Możesz rozpocząć działalność agencyjną dopiero, gdy instytucja nadzorująca uzyska informację o wpisaniu ciebie do rejestru agentów. Instytucją nadzorującą jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działasz jako agent ubezpieczeniowy i który udziela ci pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w jego imieniu.
Pamiętaj , że pełnomocnictwo, które otrzymasz, musi mieć formę pisemną. Inaczej może być uznane za nieważne.

Agenci ubezpieczeniowi nie muszą przynależeć do organizacji zawodowych (np. Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych).

Formy prowadzenia działalności agencji ubezpieczeniowej
Możesz zarejestrować swoją działalność w dowolnej formie, poza spółką partnerską i cywilną.
Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy, użyj następujących numerów PKD:
 • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne