Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro nieruchomości – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega między innymi na:
  • odpłatnym wykonywaniu czynności polegających na umożliwieniu odpowiednim osobom (lub innym podmiotom) zakupu, sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości,
  • weryfikowaniu stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,
  • prezentowaniu nieruchomości,
  • prowadzeniu negocjacji,
  • doradztwie,
  • zbieraniu danych i dokumentów,
  • braniu udziału w uzgadnianiu treści umów.
Szczegółowy zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Wymagania wstępne
Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aby prowadzić taką działalność gospodarczą (biuro lub agencję nieruchomości) na terytorium Polski nie trzeba posiadać żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. Natomiast prowadzenie takiej działalności wymaga posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami . Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, to podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby. Ubezpieczenie nie jest wymagane na etapie rejestracji działalności gospodarczej. Jednak należy je nabyć przed wykonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.
Tytuł pośrednika nieruchomości przysługuje zarówno osobie fizycznej jak i firmie.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza prowadzona jest pod symbolem PKD 68.31.Z, który obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:
- pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
- doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.
Właściwy symbol PKD należy podać na etapie rejestracji działalności gospodarczej lub wprowadzić go do zakresu działań już istniejącego podmiotu gospdarczego.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Biuro nieruchomości może być prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej po uzyskaniu wpisu do CEIDG, jak również w formie spółki osobowej (z wyłączeniem spółki partnerskiej) i kapitałowej. Nie ma przeszkód, aby prowadzić tego rodzaju działalność w formie spółdzielni.