Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółki jawnej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego, albo przez internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Korzyści z rejestracji spółki przez internet

Obecnie w systemie S24 możesz założyć spółkę jawną, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółki w systemie S24, jest dobrą formą dla prostych spółek zakładanych przez jedną osobę albo takich, które w umowach mają wyłącznie standardowe zapisy. Wybranie tego sposobu rejestracji pociąga za sobą wymierne korzyści:

 • wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją spółki załatwisz przez internet, bez wychodzenia z domu. System jest intuicyjny i przeprowadzi cię krok po kroku przez proces zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS.
 • w S24 znajdziesz komplet standardowych dokumentów, potrzebnych do założenia spółki, które wypełniasz elektronicznie
 • unikniesz konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (na przykład w formie notarialnej w przypadku spółki z o.o.), co – poza czasem – pozwoli zaoszczędzić koszty taksy notarialnej
 • zapłacisz niższą opłatę sądową - 250 zł.

Musisz jednak pamiętać, że poza korzyściami płynącymi z wyboru elektronicznego sposobu zakładania spółki istnieją także pewne ograniczenia:

 • rejestracja w S24 ogranicza możliwość kształtowania umowy spółki
 • przy zakładaniu spółki w S24 nie masz możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu
 • wniesienie kapitału zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwe wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Ograniczenia dotkną też sposobu zbycia udziałów.

Korzystając z rejestracji internetowej, musisz pamiętać, że wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość podpisywania się elektronicznie: Profil Zaufany, podpis kwalifikowany.

Uwaga! Wspólnicy nie muszą znajdować się przy jednym komputerze. Możliwe jest podjęcie procesu rejestracji spółki przez jednego ze wspólników i uzupełnienie przez niego wzorca umowy spółki, a następnie udostępnienie sprawy drugiemu wspólnikowi (który także posiada konto w systemie S24 i uzyska dostęp do sprawy oraz możliwość podpisania umowy po zalogowaniu się do swojego konta).

Przeczytaj dokumentację użytkownika systemu informatycznego Portal S24.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w FAQ. Dodatkową pomoc przy rejestracji spółki w systemie S24 oferuje centrum wsparcia systemu S24.

Konto na portalu S24

Z portalu S24 możesz korzystać jedynie po założeniu konta. Żeby się na nie zalogować, będziesz każdorazowo podawać login i hasło. Jako zalogowany użytkownik możesz tworzyć profile przedsiębiorstw, których jesteś właścicielem, oraz przeglądać te, do których uprawnienia nadał ci inny zalogowany użytkownik. Jeżeli wspólnikiem spółki zakładanej przez internet ma być osoba prawna, konto w systemie S24 powinna posiadać osoba uprawniona do reprezentacji tej osoby prawnej.

Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki otrzymasz na konto utworzone w systemie. Będzie to między innymi informacja z sądu o nadaniu sygnatury twojej sprawie czy o innych zdarzeniach dotyczących rejestracji twojej spółki. Dodatkowo na podany przez ciebie adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że na portalu czeka nowa korespondencja.

Ważne! Konto na portalu S24 musi mieć każda osoba, która będzie podpisywać wniosek o rejestrację, a także wspólnicy lub osoby, które ich reprezentują, podpisując umowę spółki.

Jak rozpocząć rejestrację spółki

Po autoryzacji konta w systemie możesz przystąpić do zakładania spółki. W tym celu musisz wybrać formę prawną twojego przedsiębiorstwa, a więc rodzaj spółki, jaką chcesz założyć. Następnie nadasz spółce nazwę i określisz jej siedzibę.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca umowy wybranej przez ciebie spółki.

Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia, między innymi dotyczące przedmiotu działalności, wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce, wysokości wkładów, czasu trwania spółki, podziału zysków i strat, możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika, trybu zmiany umowy spółki czy reprezentacji spółki.

Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki umowę muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Oprócz wypełnienia i podpisania wzorca wybranej umowy spółki konieczne będzie dodanie załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia. Oznacza to, że dokumenty te należy sporządzić samodzielnie i umieścić je w systemie. Są to:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane i adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Dokumenty te najlepiej sporządzić w formacie PDF, a następnie umieścić w systemie i podpisać.

Jak podpisać dokumenty w trybie S24

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

Musisz pamiętać, że w zależności od składu organów, które powołasz, różnie będzie wyglądała kwestia podpisywania dokumentów. Umowę spółki podpisują wspólnicy. Mogą to jednak zrobić za pośrednictwem tak zwanych stawających, czyli osób, które ich reprezentują. W tym przypadku niezbędne będzie pełnomocnictwo z wykorzystaniem wzorca pełnomocnictwa dostępnego w systemie S24.

W sytuacji, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostanie rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik.

Przeczytaj więcej o rejestracji firmy przez pełnomocnika.

Ile i jak zapłacić za rejestrację w KRS

Koszty związane z rejestracją opłacisz online. Po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków system S24 automatycznie przeniesie cię do systemu płatności elektronicznych ePłatności.

Koszty, które poniesiesz, to:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże ci numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby twojej spółki
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł, płatna na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

Jak złożyć dokumenty rejestracyjne w KRS

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, również przez portal S24. Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki wraz z przygotowanymi załącznikami.

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki.

Pamiętaj! Opłacony wniosek trafi do wybranego przez ciebie sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który powinien go rozpatrzyć w terminie jednego dnia od daty wpływu.

Co należy zrobić po uzyskaniu wpisu w KRS

Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 podpisaną przez zarząd spółki należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Należy także samodzielnie obliczyć wysokość podatku i wpłacić go w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.

Uzyskać numery REGON i NIP, zgłosić płatnika składek do ZUS

Odbywa się to automatycznie na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS i trwa zazwyczaj kilka dni od tego terminu. W trybie S24 ani urząd skarbowy, ani urząd statystyczny nie zawiadamia o nadaniu numeru NIP lub REGON w tradycyjnej formie. Nie otrzymasz więc zwykłego listu z tych urzędów. Potwierdzeniem nadania numeru NIP jest wydruk informacji z KRS, a w przypadku numeru REGON – wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS. Ponadto otrzymasz osobne powiadomienie w systemie S24 o nadaniu numerów NIP i REGON.

Pamiętaj! Dane będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, GUS i ZUS także w związku ze zmianami dokonywanymi później przez przedsiębiorcę w KRS.

Złożyć zgłoszenie NIP-8 w terminie 21 dni

Jeśli firma zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, to termin skraca się do 7 dni od dnia, w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniem (czyli na przykład od dnia nawiązania stosunku pracy).

Przeczytaj, jak złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających NIP-8.

Złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT

Wniosek o rejestrację jako podatnika VAT złóż przed dniem, w którym zostanie wykonana pierwsza czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Powinno to nastąpić, zanim firma zacznie dostarczać towary lub świadczyć usługi.

Przeczytaj, jak zarejestrować się jako podatnik VAT.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego

Zarząd spółki składa oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, jeżeli nie zostało ono dołączone do zgłoszenia spółki. Oświadczenie powinno zawierać informację, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Podpisują je wszyscy członkowie zarządu. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.

Zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru

Każdy przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek zgłoszenia informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Czy ta strona była przydatna?