Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli chcesz założyć spółkę jawną, to musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto na portalu S24.

Wniosek oraz załączniki podpisz Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Sposób złożenia wniosku

Rejestracja elektroniczna jest tańsza (niższa opłata za rejestrację) i szybsza (spółkę rejestruje się w ciągu jednego dnia).

Wymagane dokumenty

Formularz wypełnij w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami.

Do wniosku dołącz:

 • formularz KRS-WB - wspólnicy spółki jawnej
 • formularz KRS-WK - wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • formularz KRS-WM - przedmiot działalności
 • formularz KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę
 • formularz KRS-WL - prokurenci – jeśli zostali ustanowieni
 • umowę spółki
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami do doręczeń)
 • dowody uiszczenia opłat

Urzędowe formularze znajdziesz w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli twój wniosek zostanie zwrócony (np. z powodu jego nieopłacenia), możesz go ponownie złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania zarządzenia o zwrocie. Jeżeli ponownie złożysz wniosek, który nie będzie miał żadnych braków to sąd uzna pierwsze złożenie wniosku za prawidłowe i od tej daty będą liczone wszystkie terminy. W przypadku ponownego zwrotu tego samego wniosku ta zasada nie będzie miała zastosowania, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków uprzednio niewskazanych.

Opłaty

 • Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo)

  500 zł – opłata sądowa za wpis

  100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W przypadku rejestracji spółki w sposób tradycyjny, możliwymi formami płatności opłaty sądowej za wpis i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są:

O sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes, dlatego sprawdź jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego chcesz złożyć wniosek.

Pamiętaj! Możliwe są różne konfiguracje płatności. Może być tak, że opłatę sądową za wpis będzie można wnieść bezgotówkowo, natomiast opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba będzie opłacić gotówką w kasie sądu. 

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

 • Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)

  250 zł – opłata sądowa za wpis

  100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W przypadku rejestracji spółki online w systemie S24 jedyna dostępna forma płatności, to płatność za pomocą systemu e-płatności (po uruchomieniu przycisku „opłać i wyślij” na stronie S24).

UWAGA: przy rejestracji spółki online nie dokonujemy zakupu e-znaków opłaty sądowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Rozpoznanie wniosku

 • wniosek tradycyjny – sąd rozpoznaje nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wpływu do sądu
 • wniosek elektroniczny – sąd rozpoznaje w ciągu 1 dnia od daty jego wpływu

Braki we wniosku

Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, sąd rozpatrzy wniosek w ciągu miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze, masz prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz zgłosić dane uzupełniające (np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności)
 • Głównego Urzędu Statystycznego i urzędu skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgłosisz to za pomocą formularza NIP-8.

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy, zmiana składu osobowego wspólników spółki), zgłoś te zmiany w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.

Czy ta strona była przydatna?