Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Apteka – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • jak zarejestrować działalność polegającą na prowadzeniu apteki,
 • jakie formy opodatkowania możesz wybrać w przypadku apteki,
 • jak otworzyć aptekę internetową,
 • jakie są obowiązki aptek, które sprzedają refundowane leki.


CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Apteki mają kilka zadań. Przede wszystkim:
 • wydają produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 • sporządzają leki recepturowe;
 • sporządzają leki apteczne;
 • udzielają informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
Apteki dzielą się na:
 • ogólnodostępne;
 • szpitalne, zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • zakładowe, zaopatrujące podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Oprócz aptek produkty lecznicze mogą sprzedawać detalicznie także punkty apteczne. Taki punkt możesz otworzyć jedynie na terenach wiejskich, jeżeli w danej wsi nie ma ogólnodostępnej apteki. Możesz w nim sprzedawać detalicznie tylko określone leki.

Poza aptekami i punktami aptecznymi produkty lecznicze możesz sprzedawać detalicznie także w:
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego,
 • sklepach ogólnodostępnych.
W tych sklepach możesz jednak sprzedawać wyłącznie produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza o określonym składzie. Ich wykaz znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Coraz popularniejsze są apteki internetowe (e-apteki), które opierają się jedynie na sprzedaży wysyłkowej. Oznacza to, że musisz uprzednio wydać leki. To z kolei możesz zrobić w aptece lub punkcie aptecznym. W rezultacie jeśli chcesz otwarzyć e-aptekę, to musisz również prowadzić aptekę tradycyjną.
W aptece internetowej możesz sprzedawać wyłącznie leki wydawane bez recepty. Dodatkowo nie możesz sprzedawać produktów leczniczych, których wydawanie ogranicza wiek pacjenta. Nie łącz tej kwestii z zamawianiem leków przez internet. Zamówienia te realizuje się zazwyczaj w aptece tradycyjnej, kiedy klient przedstwi receptę lub jej wydruk.

Pamiętaj! Hurtowo możesz obracać produktami leczniczymi tylko w hurtowniach farmaceutycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE
 • APTEKA
Prowadzenie apteki zalicza się do działalności regulowanej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiebiorców, aby prowadzić aptekę, musisz uzyskać odrębne zezwolenie. Zezwolenie to wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

Uwaga! Jeśli chcesz ubiegać się o zezwolenie, to musisz być farmaceutą. Farmaceutami muszą być też wszyscy wspólnicy lub partnerzy, gdy aptekę będzie prowadzić spółka jawna lub partnerska.

Musisz zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki. Osoba ta jako kierownik apteki musi posiadać odpowiednie wykształcenie i staż pracy oraz dawać gwarancję poprawnego prowadzenia apteki.
Kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne może wydawać jedynie farmaceuta lub technik farmaceutyczny.

Pamiętaj! Możesz otworzyć nową aptekę wtedy, gdy na jedną aptekę w danej gminie przypada co najmniej 3 tys. mieszkańców, a odległość jednej apteki od drugiej wynosi co najmniej 500 metrów w linii prostej.

Aby otworzyć aptekę, musisz mieć również odpowiednie zabezpieczenie lokalowe i spełnić określone wymogi. Przykładowo powierzchnia podstawowa pomieszczeń przeznaczonych na aptekę nie może być mniejsza niż 80 m2, a w miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich nie może być mniejsza niż 60 m2. Do powierzchni tej dochodzą pomieszczenia pomocnicze, dlatego lokal przeznaczony na aptekę powinien posiadać około 100 mkw. Ponadto lokal apteczny powinien spełniać ogólne normy sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz BHP odpowiadające wymaganiom określonym dla budynku użyteczności publicznej.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki musisz uregulować opłatę w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Nie dostaniesz zezwolenia, jeśli:
 • prowadzisz lub wystąpisz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, zajmujesz się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ewentualnie prowadzisz działalność leczniczą (gabinet lekarski, ZOZ) lub
 • prowadzisz na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych lub
 • jesteś członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.

Nie dostaniesz zezwolenia także wtedy, jeżeli ty, twój wspólnik lub partner spółki:
 • jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub
 • prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmioty przez niego kontrolowane prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub
 • jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub
 • wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 • PUNKT APTECZNY
Również, aby utworzyć punkt apteczny, musisz uzyskać zezwolenie. Tak jak w przypadku aptek wydaje je wojewódzki inspektor farmaceutyczny na tych samych zasadach. Jeśli jednak chcesz otworzyć punkt apteczny, to:
 • nie dotyczy cię ograniczenie zakazujące prowadzenia powyżej 4 punktów aptecznych,
 • nie musisz posiadać uprawnień farmaceuty,
 • nie dotyczą cię limity odnoszące się do koncentracji i lokalizacji punktów aptecznych w gminie.
W punkcie aptecznym musisz zatrudnić kierownika (farmaceutę z rocznym stażem lub technika farmaceutycznego, który posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych).

 • APTEKA INTERNETOWA (E-APTEKA)
Jeśli chodzi natomiast o aptekę internetową, to aby ją otworzyć, musisz powiadomić wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 • SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
Nie musisz dostać zezwolenia ani złożyć powiadomienia, jeśli chcesz prowadzić sklep sprzedający leki bezrecepturowe. Mimo to sklepy zielarsko-medyczne może prowadzić farmaceuta, technik farmaceutyczny oraz absolwenta kursu II stopnia z zakresu towaroznawstwa zielarskiego lub przedsiębiorca zatrudniający wymienione osoby jako kierowników tych placówek.


PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4773Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeśli otwierasz aptekę, to możesz wybrać tylko określony rodzaj działalności gospodarczej. Działalność tę może prowadzić osoba fizyczna w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku punktów aptecznych.