Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biuro rachunkowe – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

Wymagania wstępne
Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać :
  • przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z dniem 10 sierpnia 2014 r. nastąpiła dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych co oznacza, że czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , oraz
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, będą mogły się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy będzie w dalszym ciagu dostępny na stronach Ministerstwa Finansów.

Ponadto, uprawnionymi do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są również osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Biuro rachunkowe może być prowadzone jako działalność gospodarcza osoby fizycznej po uzyskaniu wpisu w CEIDG, jak również w formie spółek osobowych i kapitałowych. Nie ma przeszkód, aby prowadzić działalność tego rodzaju w formie spółdzielni.