Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stacja paliw – jak otworzyć – poradnik


Charakterystyka ogólna
Stacja benzynowa (stacja paliwowa) to miejsce sprzedaży paliw płynnych - głównie benzyn, także oleju napędowego oraz gazu płynnego (LPG).
Obecnie stacje benzynowe - tak w Polsce, jak w większości krajów europejskich - czynne są zazwyczaj całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia. Zwykle oferują - prócz sprzedaży paliw także możliwość nabycia akcesoriów motoryzacyjnych, drobnych i typowych części zamiennych (żarówki samochodowe, pióra wycieraczek, bezpieczniki samochodowe) itp. oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak: oleje silnikowe, płyny chłodnicze i inne preparaty do samochodów.
Obok tych typowo motoryzacyjnych towarów na stacjach benzynowych sprzedawane bywają na ogół także napoje oraz artykuły żywnościowe - zazwyczaj batoniki, herbatniki itp. oraz żywność konserwowana, a także inne towary w tym np. papierosy i gazety. Bywają tam też instalowane automaty do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa , herbata).
Standardowe wyposażenie współczesnych stacji benzynowych to także toaleta dla podróżnych, często z możliwością użycia łazienki z prysznicem. Na wyposażeniu stacji zazwyczaj znajduje się stanowisko do pompowania opon oraz odkurzacz do wnętrza samochodu, czasem automatyczna myjnia dla pojazdów.
Nieco większe stacje benzynowe mają bardziej rozbudowaną część handlową i oprócz żywności konserwowanej oferują także produkty świeże (pieczywo, gotowe kanapki, przetwory mleczne). Jest możliwość też sprzedaży jedzenia w postaci fastfood-ów. Niekiedy przy stacjach benzynowych funkcjonują małe supermarkety, taki obiekt zaczyna wówczas służyć nie tylko przejeżdżającym kierowcom, ale także i okolicznym mieszkańcom jako dodatkowy sklep całodobowy. Ma to szczególne znaczenie w dniach, w których obowiązuje zakaz handlu.
W Polsce na większości stacji benzynowych kupić można także piwo i inne napoje alkoholowe.

Wymagania wstępne
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji.
O koncesje może się ubiegać podmiot, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;
3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4) nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
5) w ciągu ostatnich 3 lat nie utracił koncesji na działalność z uwagi na rażące naruszenie warunków koncesji lub działalności objętej tą koncesją albo którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn podanych wyżej,
6) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej;
7) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych- dotyczy tankowaniu gazu płynnego.
Udzielenie koncesji może być uzależnione też od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Żądanie takiego zabezpieczenia jest określane przez organ koncesyjny przed wydaniem decyzji.
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję zezwalającą na obrót paliwami ciekłymi wpisywani są do prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami, może ubiegać się też o wydanie promesy koncesji. Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.
W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy.
Wydanie promesy odbywa się w trybie właściwym dla wydania koncesji.
Więcej na ten temat na stronie biznes.gov.pl.

Także w przypadku sprzedaży paliw gazowych (LPG) konieczna jest koncesja na obrót. Dotyczy ona jednak tych podmiotów, których obrót gazem płynnym, w układzie rocznym przekroczy równowartości 10.000 euro. Warunki przyznawania zostały opisane powyżej. Obrót bowiem w/w gazem, na gruncie ustawy prawo energetyczne, został zrównany ze sprzedażą paliw ciekłych.

Przy zakładaniu działalności w postaci stacji paliw istotne jest spełnienie reżimów lokalizacyjnych oraz realizacja warunków związanych z bezpieczeństwem obrotu i ochroną środowiska.
Nadto trzeba zauważyć, iż osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez jednostki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.
Powyższe nie obejmuje wydzielonych stanowisk lub samodzielnych stacji napełniania gazem odpowiednio oznaczonych i wyposażonych sprzęt alarmowy i inne urządzenia opisane w art. 131a Rozporządzeniu Ministra G ospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Trzeba też pamiętać, iż sprzedaż na stacji benzynowej alkoholu w zależności od jego mocy i rodzaju wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na obrót detaliczny w/w towarami.

Podstawowy numer PKD

  • 4730Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- paliwa do pojazdów silnikowych,
- smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

W przypadku sprzedaży innych wyrobów lub świadczenia dodatkowych usług koniecznym jest podać niżej wymienione nr PKD:

  • 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • 47.25Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 45.20Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (obejmuje mycie pojazdów).

Formy działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu stacji paliw może być wykonywana w dowolnej formie poza spółka partnerską.
W tym względzie w/w działalność należy zarejestrować w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).