Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tartak – jak założyć – poradnik


Charakterystyka działalności

Tartak - zakład w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym przecierania, czyli rozpiłowywania w/w drewna za pomocą urządzenia zwanego trakiem . Tarcicę przerabia się na elementy drewniane określonego przeznaczenia ( łaty giętarskie , części meblarskie, stolarkę budowlaną , a także fryzy posadzkowe ). W celu pełnego zagospodarowania surowca odpad stanowiący korę przetwarza się na kompost lub paliwo do kominka .
Tradycyjne tartaki swoją produkcję zazwyczaj ograniczają jedynie do wytwarzania (uzysku) surowych desek. Z kolei mikrotartaki położone często w okolicach sąsiadujących z wielkimi kompleksami leśnymi nastawione są głównie na świadczenie usług (w tym przecieranie surowca stanowiącego własność klienta) i zaopatrywanie najbliższej okolicy. Ich odmianą są tartaki przewoźne, których działalność polega na tym, że maszyny w postaci traków przewoźnych transportuje się za pomocą samochodu na miejsce obróbki drewna wyznaczone przez klienta. W ten sposób oszczędza się mnóstwo czasu potrzebnego na transport drewna do tartaku i z powrotem obrobionego już, gotowego materiału. Natomiast duże i nowoczesne tartaki to prawdziwe kombinaty nastawione na tzw. głęboką przeróbkę drewna, produkcję tarcicy heblowanej, desek podłogowych, gotowych domów, nawet mebli, Uzupełnieniem ich oferty może być też suszenie drewna i tworzenie placówek handlu detalicznego ze swoimi wyrobami.
Istotnym elementem działalności tartaków jest pozyskiwanie surowca. Około 80 proc. puli drewna pozyskiwanej w ciągu roku (tzw. etat rębny, ustalany według zasad racjonalnej gospodarki leśnej) sprzedawane jest przez Lasy Państwowe na wolnym rynku, zwykle podczas przetargów publicznych. Drewno oferowane jest do sprzedaży w dwóch cyklach półrocznych. 70 proc. puli oferty na jedno półrocze sprzedawana jest w internetowych przetargach ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym. Pozostała część trafia na systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Drewno, które nie zostanie sprzedane w tych dwóch procedurach w danym półroczu, trafia na zwykłe aukcje internetowe na e-drewnie. W przypadku wycinki drzewa z lasów prywatnych należy zwrócić się do leśniczego nadzorującego w/w lasy o zalegalizowanie pozyskanego surowca, nawet jeśli przeznaczamy go na własny użytek. Działając w imieniu starosty powiatowego wystawi on świadectwo legalności pozyskanego drewna i ocechuje je, nabijając kolorowe plastikowe płytki (kolor niebieski). Drewno pochodzące z innych źródeł (Lasy państwowe, ARR) też jest cechowane tyle, że w innym kolorze.

Warunki wstępne

Otwarcie tartaku nie wymaga posiadania szczególnych pozwoleń, koncesji czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej. Niemniej tartaki posiadające instalacje do impregnacji drewna lub tartaki o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m 3 drewna zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W rezultacie ich otwarcie wymaga analizy pod kątem wpływu na środowisko (hałas, emisja, odpady, pobór wody i zrzut ścieków) oraz zdrowie i warunki życia ludzi. W takim przypadku koniecznym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na podstawie, której organ (najczęściej wójt, burmistrz, prezydenta miasta) może nakazać sporządzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w tym opracowanie raportu takiego oddziaływania. Treść i wymogi wspomnianego raportu zostały opisane w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .
Tartak składa się z trzech podstawowych wydziałów produkcyjnych:
· plac surowca,
· hala tartaczna,
· skład tarcicy
W rezultacie chcąc otworzyć tartak koniecznym jest przewidzieć odpowiednie zaplecze, powierzchnie i sprzęt uwzględniający w/w podział. W przypadku dodatkowych funkcji (np. suszarnia, obróbka drewna) tartak powinien posiadać dodatkowe wyposażenie.
Kierowanie i praca w tartaku nie wymagają szczególnych uprawnień. W tym względzie liczy się wiedza i doświadczenie. Na pewno zaś przydatne mogą okazać się kwalifikacje związane z obsługą pojazdów, wózków widłowych i maszyn.

Podstawowy nr PKD dla działalności gospodarczej

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
Podklasa ta obejmuje:
· piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,
· rozcinanie na warstwy, korowanie lub struganie kłód,
· produkcję drewnianych podkładów kolejowych,
· produkcję drewnianych materiałów podłogowych niepołączonych,
· produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów,
· suszenie drewna, impregnowanie drewna i obróbkę chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących lub innych substancji.

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Podklasa ta obejmuje:
· produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:
- belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,
- prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,
- drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,
- schody, poręcze i ogrodzenia,
- listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,
· produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,
· produkcję przenośnych domów, produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Tartak można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).