Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja ochrony – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności
Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej w sposób stały lub doraźny. W/w ochrona może też polegać na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, które są następnie wykorzystywane w ochronie mienia. Ten profil działalności może również sprowadzać się do konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.
Z kolei zabezpieczenie techniczne również wpisujące się w wspomniany obszar ochrony obejmuje montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych , sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz ich eksploatację, konserwację i naprawę, a także instalowanie urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia a także ich serwisowanie. Niemniej oba segmenty w/w działalności w dziedzinie ochrony osób i mienia (ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne) nie muszą występować łącznie i mogą być przedmiotem świadczenia odrębnych usług.

Wstępne wymagania
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie zabezpieczenia technicznego, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Ewidencję w/w obszarów, obiektów i urządzeń prowadzą wojewodowie, ma ona jednak charakter poufny. Niemniej obejmuje ona zakłady zbrojeniowe lub produkcji specjalnej, porty lotnicze i morskie, banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne, rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy, muzea i inne podobne obiekty, archiwa państwowe oraz magazyny rezerw strategicznych.
Organem koncesyjnym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Koncesję może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub inny podmiot, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, a więc osobą, która może ubiegać się o wydanie koncesji lub musi być wspólnikiem lub przedstawicielem podmiotu ubiegającego się o taką koncesję, może być osoba jeżeli spełnia ona poniższe warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła co najmniej gimnazjum;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

W przypadku osób zagranicznych powyższe warunki uznaje się za spełnione gdy taka osoba posiada obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zaś jej nienaganna opinia została potwierdzona przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Jednocześnie niekaralność tych osób wynika ze stosownego dokumentu (zaświadczenia) wydanego za granicą i przetłumaczonego na język polski.
W tym względzie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z kolei na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) spełnia wymogi dotyczące niekaralności i pozytywnej opinii środowiskowej;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
4) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów

W firmie ochraniarskiej mogą być zatrudnione osoby posiadające uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego jak i inni pracownicy ochrony. Każdy z nich, niezależnie od swoich kwalifikacji, powinien legitymować się niekaralnością w zakresie przestępstw umyślnych lub umyślnych przestępstw skarbowych.

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustał obowiązek zdobywania licencji przez pracowników ochrony. Osoby, które taką licencje posiadają zostają wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony o ile spełniają warunki ustawowe, przy czym uznaje się, że wpisujący się w to wymóg ukończenia gimnazjum, spełniają też osoby, które ukończyły siedmioklasową albo ośmioklasową szkołę podstawową, zaś warunek ukończenia szkoleń lub kursów prowadzonych przez uczelnie zostaje dochowany, gdy w/w osoby posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursów lub szkoleń organizowanych przez jednostki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności
Zakładając firmę ochraniarską możesz wybrać działalność w formie:
  • zarobkowej działalności nierejestrowej - dotyczy jedynie zabezpieczenia technicznego
  • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność ochroniarską, użyj następujących numerów PKD:
  • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
  • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa