Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka działalności

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób w nim przebywających.
Usługi bytowe mają na celu zapewnienie:
a) miejsce pobytu,
b) wyżywienie mieszkańców,
c) utrzymanie czystości pomieszczeń.
Z kolei funkcje opiekuńcze związane są z:
a) udzielaniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacją, w tym pielęgnacją w czasie choroby,
c) opieką higieniczną,
d) pomocą w załatwianiu spraw osobistych,
e) zapewnieniem kontaktów z otoczeniem.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Opieka zazwyczaj jest świadczona całodobowo.

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na różne typy domów. Jednym z nich są domy pomocy społecznej przeznaczone dla osób w podeszłym wieku .
Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku łącznie dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone też w inny sposób, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku.

Prowadzenie domów pomocy społecznej należy do zadań powiatu lub gminy. Obok publicznych domów pomocy społecznej mogą występować także domy prywatne. Prywatne domy pomocy społecznej mogą prowadzić zarówno osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne) jak i osoby fizyczne.
Opłaty za pobyt w prywatnych domach pomocy społecznej oraz zasady przyjmowania do nich mieszkańców są ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą na podstawie umowy o świadczenie usług opieki.
W przypadku braku miejsc w publicznym domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do prywatnego domu pomocy społecznej. Wówczas wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem prowadzącym dom.

Wymagania wstępne

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:
1) spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej;
2) spełnia standardy, o których mowa wyżej;
3) przedstawi:
a) wniosek o zezwolenie,
b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
c) zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
d) koncepcję prowadzenia placówki,
e) informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Przed wydaniem pozwolenia właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wynik tych oględzin jest brany pod uwagę przy wydawaniu w/w pozwolenia. Tryb udzielania zezwolenia oraz wzór wniosku został opisany w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Wojewoda prowadzi też rejestr w/w placówek. Rejestr jest jawny.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności

· 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:
- domach emeryta,
- domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,
- domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

· 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:
- domach pomocy społecznej,
- domach rehabilitacyjnych,
- pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).