Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym

Chcesz prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Pamiętaj, że musisz ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wniosek oraz załączniki podpisz Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Przykładowo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, a także nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;
 2. druk KRS-WE - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru;
 3. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu;
 4. druk KRS-WK - organy podmiotu;
 5. druk KRS-WL - prokurenci;
 6. druk KRS-WM - przedmiot działalności;
 7. umowę spółki;
 8. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału;
 9. dokument o powołaniu członków organów spółki;
 10. listę wspólników;
 11. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu;
 12. nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje);
 13. dowody uiszczenia opłat
 14. listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Dokumenty takie, które są załączane do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć także z wykorzystaniem wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Więcej informacji o elektronicznym trybie rejestracji spółki z o.o. znajdziesz w artykule "Rejestracja spółki z o.o. przez internet".
Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków prawnych.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków uprzednio niewskazanych.

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

Wnioskodawca uiszcza opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis wynosi 500 zł. Jeżeli wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opłata za wpis wynosi 250 zł. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi 100 zł – niezależnie od trybu złożenia wniosku o wpis.

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Z kolei wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję , w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Szczegółowe informacje na temat procedury wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy ta strona była przydatna?