Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja spółdzielni europejskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli chcesz otworzyć spółdzielnię europejską to musisz ją wpisać do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Ważne!  Do założenia konta i złożenia wniosku konieczny jest podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Wspólnoty w formie spółdzielni europejskiej, na warunkach i w sposób określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.
Zasadniczym celem działalności spółdzielni europejskiej jest zaspokajanie potrzeb jej członków i/lub wspieranie ich działalności gospodarczej i/lub społecznej, w szczególności przez zawieranie z nimi porozumień o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje, względnie których dokonanie zleca spółdzielnia europejska. Ponadto, celem działalności spółdzielni europejskiej może być zaspokajanie potrzeb jej członków przez wspieranie ich udziału w działalności gospodarczej, w jednej lub większej liczbie spółdzielni europejskich i/lub spółdzielniach krajowych. Spółdzielnia europejska może prowadzić działalność przez podmioty zależne.

Sposób złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Wpis spółdzielni europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 • druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu
 • druk KRS-WK - organy podmiotu
 • druk KRS-WM - przedmiot działalności
 • druk KRS-WL - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni
 • statut spółdzielni
 • protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej
 • dowody uiszczenia opłat

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków uprzednio niewskazanych.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego), właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis spółdzielni europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Jeżeli po rejestracji spółdzielni europejskiej nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?