Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą i chcesz mieć biuro promujące twoją firmę w Polsce? Poniżej dowiesz się jak zarejestrować przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Polski. Pamiętaj Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawicielstwo zajmuje się wyłącznie działalnością w zakresie reklamy i promocji firmy zagranicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.

Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Kto może utworzyć przedstawicielstwo

Przedsiębiorcą zagranicznym uprawnionym do utworzenia przedstawicielstwa jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju. Zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Grażyna Misterska tel.: (22) 262 94 58, Dariusz Domżalski tel.: (22) 262 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wraz z załącznikami i dowodem wniesienia opłaty skarbowej prześlij pocztą lub złóż w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Kancelarii Ogólnej.

Wpisu do rejestru dokonuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek sporządzony przez przedsiębiorcę zagranicznego w języku polskim powinien zawierać:

- nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;

- przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;

- imię, nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

- adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Jeżeli dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą nie zawiera niezbędnych informacji w zakresie wskazania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasad reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazania osób uprawnionych do jego reprezentacji, wnioskodawca składa oddzielny dokument zawierający te informacje.
 • Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw - przepis ten obejmuje osoby ze wszystkich państw członkowskich oraz osoby z Szwajcarii.
 • Urzędowy odpis dokumentu potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji. Sprawdź jak uzyskać apostille lub legalizację dokumentów urzędowych.
 • Ponadto, jeśli wniosek składasz przez pełnomocnika – dołącz także dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłatę za pełnomocnictwo dokonaj na ten sam rachunek co opłatę za wpis.

2. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna wniosku

Minister Przedsiębiorczości i Technologii sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie sporządził wniosek oraz dołączył niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, Minister Przedsiębiorczości i Technologii wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii sprawdza, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do uzyskania wpisu, tj. czy jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność gospodarczą za granicą lub czy jest osobą zagraniczną, właściwie powołaną do promocji kraju jej siedziby.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii bada także, czy planowana działalność przedstawicielstwa w Polsce nie wykracza poza zakres promocji i reklamy.

3. Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i wydanie zaświadczenia o wpisie

Minister Przedsiębiorczości i Technologii wpisuje przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów ustawowych oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw. Zaświadczenie dostarczane jest wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby odebrać zaświadczenie osobiście, powinien zamieścić taką informację we wniosku. Odbiór osobisty (lub przez pełnomocnika) w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Pamiętaj, że wpis przedstawicielstwa obowiązuje przez 2 lat od dnia wpisu. Jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, nie złożysz wniosku o przedłużenie wpisu w rejestrze na kolejne 2 lata, to minister wykreśli przedstawicielstwo z rejestru.


Odmowa wpisu

W przypadku, gdy:

 • utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej, lub innemu ważnemu interesowi publicznemu
 • wniosek w sprawie rejestracji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego dotyczy zamiaru prowadzenia działalności wykraczającej poza zakres reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego

– Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedstawicielstw.

Ponadto, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą zagranicznym lub nie jest osobą zagraniczną właściwie powołaną do promocji gospodarki kraju – wniosek uznaje się za bezprzedmiotowy i Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1000 zł

Opłatę musisz wnieść przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu do rejestru. Opłatę wpłać na konto Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw – dołącz do składanego wniosku.

Opłatę przelej na konto 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Jeśli nadal nie uzyskasz wpisu do rejestru, to możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Masz na to 30 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję wydaną na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę złóż za pośrednictwem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Warto wiedzieć

Aktualny rejestr przedstawicielstw znajdziesz na stronie Dane.gov.pl. W rejestrze znajdują się dane rejestrowe przedsiębiorcy zagranicznego oraz przedstawicielstwa, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, data wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz data wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez okres 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać w terminie 14 dni Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii:
  • wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
   • nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
   • przedmiotu głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
   • imienia, nazwiska osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
   • adresu siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wszelkie informacje o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo lub o utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że musisz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazałeś w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa.

Czy ta strona była przydatna?