Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie działalności gospodarczej – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Z tego poradnika dowiesz się:
 • jak zamknąć działalność gospodarczą
 • jakie obowiązki wiążą się z zamknięciem
 • jakie instytucje musisz poinformować o zamknięciu
 • jak zwolnić zatrudnionych pracowników

Dowiesz się także, jak możesz zamknąć działalność gospodarczą na wniosek własny (jako przedsiębiorca) lub na wniosek wszystkich wspólników.

Na co zwrócić uwagę przy zamykaniu działalności
Przed likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej zwróć uwagę na swoje umowy, np. podpisane z kontrahentami i pracownikami, czy też umowy cywilnoprawne. Mogą być to również porozumienia dotyczące dostaw towarów albo świadczenia usług przez twoją firmę lub na jej rzecz.
Z reguły umowy z kontrahentami określają kwestię ich wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy pracownikowi zależy natomiast od stażu jego pracy w twojej firmie. Odpowiednie wypowiedzenia złóż na tyle wcześnie, aby w dniu likwidacji działalności umowy już nie obowiązywały. Nawet jeżeli przepisy nie nakazują wypowiedzenia umowy w formie pisemnej, to zrób to właśnie w takiej formie, by uniknąć ewentualnych nieporozumień. Zgodnie z art. 77 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zawarłeś umowę na piśmie albo innej formie szczególnej, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie musisz stwierdzić również pisemnie.

Jak wypowiedzieć umowy albo odstąpić od nich
Umowa zlecenie – możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili. Musisz jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poniósł, by należycie wykonać zlecenie. W przypadku odpłatnego zlecenia wypłać przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, napraw także szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednak gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie musi naprawić szkodę.

Umowa o dzieło – dopóki nie ukończono dzieła możesz jako zamawiający w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku jednak możesz odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Umowa o pracę nakładczą – umowę można rozwiązać w każdym czasie na mocy porozumienia stron. W czasie okresu próbnego wypowiedzenie jest 2-tygodniowe, natomiast umowę zawartą na czas nieokreślony można rozwiązać za 1-miesięcznym wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Umowa najmu – jeżeli zawarłeś umowę najmu na czas nieokreślony, możesz wypowiedzieć najem zachowując terminy umowne, a jeśli ich nie ma, to zachowując terminy ustawowe.
Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu:
 • jeśli płacisz czynsz w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, możesz wypowiedzieć najem najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego
 • jeśli płacisz czynsz miesięcznie, możesz wypowiedzieć najem na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego
 • jeśli płacisz czynsz w krótszych odstępach czasu, możesz wypowiedzieć najem na 3 dni naprzód
 • jeśli najem jest dzienny, to na 1 dzień naprzód
Jeżeli natomiast czas trwania najmu jest określony, możesz wypowiedzieć go w wypadkach określonych w umowie. Po zakończeniu najmu musisz zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, nie ponosisz jednak odpowiedzialności za jej zużycie na skutek prawidłowego używania. Takie same przepisy obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Umowa użyczenia – jeżeli zawarto umowę użyczenia na czas nieokreślony, użyczenie kończy się, gdy biorący zrobił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł zrobić ten użytek. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania musi zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej zużycie na skutek prawidłowego używania.

Umowa agencyjna – jeśli zawarto umowę na czas nieokreślony, możesz ją wypowiedzieć:
 • na miesiąc naprzód w 1. roku
 • na 2 miesiące naprzód w 2. roku
 • na 3 miesiące naprzód w 3. i następnych latach trwania umowy
Nie można skracać ustawowych terminów wypowiedzenia. Można je natomiast umownie przedłużyć, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Jeśli przedłużysz termin dla agenta, to jest on tak samo przedłużony dla ciebie jako dającego zlecenie. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

O tym, jak zwolnić pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyrejestrować odbiorniki radiowo-telewizyjne, a także zlikwidować rachunek firmowy przeczytasz w dalszej części poradnika.