Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności

Zobacz, jakie są obowiązki dotyczące VAT przy zakończeniu działalności.

Zgłoszenie zaprzestania czynności opodatkowanych VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, powinieneś złożyć do urzędu skarbowego (na ostatni dzień wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z.

Zgłoszenie złóż na formularzu VAT-Z (osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez system e-deklaracje).

Zgłoszenie VAT-Z jest dla naczelnika urzędu skarbowego podstawą do wykreślenia cię z rejestru jako podatnika VAT oraz VAT UE.

Spis z natury dla celów VAT i deklaracje VAT przy zakończeniu działalności

Masz również obowiązek sporządzenia odrębnego spisu z natury dla celów rozliczenia VAT.

W spisie z natury dla celów podatku VAT należy wykazać:

  • towary (m.in. towary handlowe, materiały, odpady)
  • środki trwałe
  • wyposażenie
  • inne rzeczowe składniki majątku, grunty i energię.

od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Sporządzony spis z natury stanowi podstawę do obliczenia podatku należnego.

Spis z natury należy dołączyć do ostatniej składanej deklaracji rozliczeniowej VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego).

W deklaracji należy wykazać kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  

Informację o dokonanym spisie z natury prześlij do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego pocztą w formie papierowej. Zrób to jak najszybciej, a najlepiej w dniu, w którym składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Poinformuj urząd skarbowy o sporządzonym spisie z natury:

Zwrot VAT przy zakończeniu działalności

Gdy złożysz ostatnią deklarację VAT, w której wykażesz nadwyżkę podatku VAT, otrzymasz zwrot.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, pamiętaj, że zwrot nie będzie dokonany na rachunek bankowy spółki. Zwrot zostanie przekazany na konta wspólników.

Do ostatniej deklaracji VAT dołącz:

  • kopię umowy spółki oraz ewentualne aneksy, z których wynikają udziały
  • pismo, w którym podasz rachunek bankowy swój i wspólników. Pismo musi być podpisane przez wszystkich wspólników.

Urząd skarbowy na podstawie deklaracji i kompletu dostarczonych dokumentów zwróci podatek VAT w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku ustalonego w umowie spółki.

Sytuacje życiowe

Czy ta strona była przydatna?