Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie i wyrejestrowanie spółki wpisanej do KRS

Jak przeprowadzić i zgłosić do urzędu zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w KRS

Wyrejestrowanie spółki z KRS wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania likwidacyjnego. Są jednak i inne sposoby zakończenia działalności. Spółki jawne, partnerskie i komandytowe mogą podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania likwidacyjnego.

Podstawowym celem przeprowadzenia likwidacji jest zamkniecie firmy czyli zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki oraz upłynnienie jej majątku.  

Procedura likwidacji spółki wpisanej do KRS (ogólnie)

Uchwała o rozwiązaniu spółki

Od tego momentu spółka używa nazwy „w likwidacji”. Władze spółki podejmują uchwałę o likwidacji spółki. Jeżeli spółka zarejestrowana została w trybie S24, to uchwała może być podjęta również w trybie elektronicznym. W takim wypadku uchwałę o rozwiązaniu spółki składasz na wzorcu elektronicznym, który musi być podpisany przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym. Dotyczy to spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Uchwała o powołaniu likwidatorów

Uchwałę można podjąć w tym samym momencie co uchwałę o rozwiązaniu spółki. W zależności od rodzaju spółki i uchwały wspólników likwidatorami mogą być wspólnicy, członkowie zarządu albo osoby wybrane spoza spółki. Likwidatora z ważnych powodów może ustanowić także sąd.

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji

Likwidatorzy mają na to 15 dni od momentu powstania przyczyn ogłoszenia likwidacji. Bilans musi być podpisany przez wszystkich likwidatorów.

Złożenie wniosku do KRS – pierwszy wniosek

Złożenie wniosku na formularzu wraz z załącznikami oraz dowodem dokonania opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

 • 300 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowo), 100 zł za wniosek do MSiG,
 • 300 zł - w przypadku spółki zarejestrowanej elektronicznie (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, komandytowa).

Wniosek składasz w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji.

Załączniki do wniosku:

 • fakt otwarcia likwidacji
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgoda likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana jeśli wniosek składają likwidatorzy
 • uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, a w przypadku elektronicznego trybu – wypełniony elektronicznie wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym
 • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Formularze do wykorzystania:

Wezwanie wszystkich wierzycieli

Równocześnie ze złożonym wnioskiem do KRS trzeba złożyć wniosek o głoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązkiem likwidatorów jest wezwanie wszystkich wierzycieli oraz poinformowanie ich o rozpoczęciu likwidacji firmy.

Zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o postępowaniu likwidacyjnym, a następnie o likwidacji

Likwidatorzy składają do US:

 • formularz NIP-8, (zmiana danych spółki poprzez dodanie określenia „w likwidacji” oraz wyrejestrowanie płatnika składek)
 • formularz VAT-R (aktualizacja danych)
 • formularz VAT-Z (zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT).

Zakończenie prowadzenia działalności firmy

Podstawowym zadaniem likwidatorów jest zakończenie prowadzenia interesów firmy np. poprzez ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, czy też sprzedaż majątku spółki. Jeśli jest taka potrzeba likwidatorzy mogą nawet podejmować nowe interesy jeśli przyczyni się to do szybszego zakończenia likwidacji np. poprzez spłatę długów.

Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego

Sprawozdanie na koniec likwidacji musi być zatwierdzone przez wszystkich wspólników i dołączone do wniosku o wyrejestrowanie spółki z KRS.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i likwidacji spółki

Wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie likwidacyjne i podejmują uchwałę o zamknięciu likwidacji. Dodatkowo musza zadecydować i określić gdzie będzie miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów spółki oraz wyznaczyć osobę przechowywujące te dokumenty.

Złożenie wniosku do KRS o wykreślenie spółki z rejestru – drugi wniosek do KRS

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami, w zależności od rodzaju spółki:

 • sprawozdanie likwidacyjne
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
 • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Formularz MSiG-M1 

Dodatkowe informacje:

 • otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, nie można w tym czasie ustanowić nowych prokurentów
 • istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, ustanowienia likwidatorów przez sąd i tylko sąd może ich odwołać, jeśli będzie taka potrzeba
 • w przypadku elektronicznego trybu – wypełnia się elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu, podpisują go wszyscy wspólnicy profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym ePUAP (dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej i komandytowej)
 • wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej mogą podjąć uchwałę o wykreśleniu spółki komandytowej z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego co oznacza rezygnację  z postępowania likwidacyjnego.

Uwaga! Dodatkowe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym np. ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli wymagają dodatkowej opłaty, która zależy od liczby znaków. Cena wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. W przypadku użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. Przekazanie treści ogłoszenia można zrobić w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), przyspiesza to wycenę i zamieszczenie go w MSiG.

Wyrejestrowanie spółki z KRS wymaga przeprowadzenia specjalnej procedury. Co do zasady jest to postępowanie likwidacyjne zmierzające do zakończenia działalności firmy. Podstawowym celem przeprowadzenia likwidacji jest zamkniecie firmy czyli zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki oraz upłynnienie jej majątku. 

W zależności od rodzaju spółki procedura ta wygląda trochę inaczej. Spółki jawne, partnerskie i komandytowe mogą podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania likwidacyjnego.

Jak wyrejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Postępowanie likwidacyjne i wykreślenie spółki z o.o. z KRS

Kto zgłasza

Zgromadzenie wspólników

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, a następnie w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników.

Likwidatorzy

Likwidatorami są członkowie zarządu. Umowa spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników może wyznaczać innych likwidatorów.

Co się zgłasza

 • fakt otwarcia likwidacji
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana jeśli wniosek składają likwidatorzy
 • uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (w formie aktu notarialnego), a w przypadku elektronicznego trybu – wypełniony elektronicznie wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym
 • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3-miesiecy.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie słów „w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

 • Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami
 • sprawozdanie likwidacyjne
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
 • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego
 • w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne) trzeba złożyć do ZUS

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Spółka jawna

Postępowanie likwidacyjne i wykreślenie spółki jawnej z KRS

Kto zgłasza

Wszyscy wspólnicy

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, a następnie 7 dni od dnia zakończenia likwidacji.

Likwidatorzy

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Mogą oni postanowić o wyznaczeniu na likwidatorów niektórych wspólników albo osoby spoza spółki.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji

 • fakt otwarcia likwidacji (dodanie do nazwy oznaczenia „w likwidacji”)
 • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki a w przypadku elektronicznego trybu – wypełniony elektronicznie wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
 • bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dołącza się treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3-miesiecy.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie „słów w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Wykreślenie spółki jawnej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Rozwiązanie spółki z innego powodu niż likwidacja może nastąpić wtedy, gdy wszyscy wspólnicy podejmą decyzję o innym niż likwidacja sposobie zakończenia działalności firmy.    

Wniosek składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Dodatkowe czynności:

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika złożyć do urzędu skarbowego

Spółka partnerska

Likwidacja i wykreślenie spółki partnerskiej z KRS

Kto zgłasza

Wszyscy wspólnicy

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, a następnie 7 dni od dnia zakończenia likwidacji.

Likwidatorzy

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Mogą oni postanowić o wyznaczeniu na likwidatorów niektórych wspólników albo osoby spoza spółki.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji:

 • fakt otwarcia likwidacji (dodanie do nazwy oznaczenia „w likwidacji”)
 • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
 • bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zawiera treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3-miesiecy.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie „słów w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji:

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Wykreślenie spółki partnerskiej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Rozwiązanie spółki z innego powodu niż likwidacja może nastąpić wtedy, gdy wszyscy wspólnicy podejmą decyzję o innym niż likwidacja sposobie zakończenia działalności firmy.   

Wniosek składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Opłaty to 300,00 zł od wniosku do KRS oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Dodatkowe czynności, gdy spółka zatrudniała pracowników:

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika złożyć do urzędu skarbowego

Spółka komandytowa

Likwidacja i wykreślenie spółki komandytowej z KRS

Kto zgłasza

Wszyscy wspólnicy

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, a następnie 7 dni od dnia zakończenia likwidacji.

Likwidatorzy

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Mogą oni postanowić o wyznaczeniu na likwidatorów niektórych wspólników albo osoby spoza spółki.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji:

 • fakt otwarcia likwidacji (dodanie do nazwy oznaczenia „w likwidacji”)
 • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki ( w formie aktu notarialnego), a w przypadku elektronicznego trybu – wypełniony elektronicznie wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
 • bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zawiera treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3-miesiecy.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie „słów w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji:

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Wykreślenie spółki komandytowej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Rozwiązanie spółki z innego powodu niż likwidacja może nastąpić wtedy, gdy wspólnicy podejmą decyzję o innym niż likwidacja sposobie zakończenia działalności firmy.   

Wniosek składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
 • uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Opłaty to 300,00 zł od wniosku do KRS oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Dodatkowe czynności, gdy spółka zatrudniała pracowników:

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika złożyć do urzędu skarbowego

Spółka komandytowo-akcyjna

Postępowanie likwidacyjne i wykreślenie spółki komandytowo-akcyjnej z KRS

Kto zgłasza

Walne zgromadzenie (komplementariusze)

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, a następnie 7 dni od dnia zakończenia likwidacji.

Likwidatorzy

Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki. Statut lub uchwała walnego zgromadzenia może wyznaczać innych likwidatorów.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji:

 • fakt otwarcia likwidacji (dodanie do nazwy oznaczenia „w likwidacji”)
 • uchwałę walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
 • bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dołącza się treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 6-miesiecy. Ogłoszenia należy publikować dwukrotnie, w odstępie czasu nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie „słów w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji:

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • sprawozdanie likwidacyjne
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
 • uchwałę walnego zgromadzenia o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Dodatkowe czynności:

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Spółka akcyjna

Postępowanie likwidacyjne i wykreślenie spółki komandytowej z KRS

Kto zgłasza

Walne zgromadzenie 

Kiedy

Nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, a następnie 7 dni od dnia zakończenia likwidacji (zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego).

Likwidatorzy

Likwidatorami są członkowie zarządu. Statut lub uchwała walnego zgromadzenia może wyznaczać innych likwidatorów.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji:

 • fakt otwarcia likwidacji (dodanie do nazwy oznaczenia „w likwidacji”)
 • uchwałę walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego
 • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki)
 • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
 • zatwierdzony bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dołącza się treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 6-miesiecy. Ogłoszenia należy publikować dwukrotnie, w odstępie czasu nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Formularze

Dodatkowe czynności

 • NIP-8 zmiana danych spółki i dodanie „słów w likwidacji” trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Zgłoszenie zamknięcia likwidacji:

 • zakończenie likwidacji i wykreślenie z KRS
 • bilans na dzień zakończenia likwidacji.

Formularze

Formularz KRS-X2 wraz z dokumentami:

 • sprawozdanie likwidacyjne
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
 • uchwałę walnego zgromadzenia o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Dodatkowe czynności:

 • NIP-8 (wyrejestrowanie płatnika składek za zatrudnionych pracowników) ze wskazaniem daty wyrejestrowania ostatniego pracownika trzeba złożyć do urzędu skarbowego

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Likwidacja oddziału z inicjatywy przedsiębiorcy 

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może być następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego. Decyzję o likwidacji oddziału podejmuje się więc zgodnie z prawem spółki macierzystej. 

Sama likwidacja musi jednak odbywać się zgodnie z polskimi przepisami, które pozwalają na stosowanie procedury uproszczonej.

W procedurze tej składa się tylko wniosek o wykreślenie oddziału z KRS. Nie ma zaś potrzeby otwierania długotrwałej procedury likwidacyjnej, tak jak to ma miejsce w przypadku innych spółek również zarejestrowanych w KRS.

Procedura uproszczona obejmuje likwidację oddziałów tworzonych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w: 

 • UE i EOG* (obejmujące państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii) 
 • innych obszarach (państwa trzecie), z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej (m.in. USA, Chiny lub Australia).

* Do EOG należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Likwidacja oddziału w związku z zakazem prowadzenia działalności 

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny, który otworzył oddział w Polsce utracił prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność, minister do spraw gospodarki wyda mu decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału. 

Decyzja ta otwiera procedurę likwidacyjną, która powinna przebiegać identycznie jak w przypadku likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Rozwiązania te stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców zagranicznych z państw trzecich. Przedsiębiorstwa zagraniczne z państw UE nadal mogą stosować procedurę uproszczoną polegającą jedynie na zmianie zapisów i wykreśleniu oddziału z KRS.   

Przydatne informacje

Pamiętaj! Uchwała o rozwiązaniu spółki (jawnej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), której umowa została zawarta online, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, poprzez wypełnienie udostępnionego tam formularza i podpisanego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym.

Dodatkowe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym np. ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli wymagają dodatkowej opłaty, która zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. W przypadku użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. Przekazanie treści ogłoszenia można zrobić w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), przyspiesza to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Możesz zamknąć spółkę zarejestrowaną w KRS za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG):

Czy ta strona była przydatna?