Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak podzielić majątek spółek po zakończeniu działalności

Przy zakończeniu działalności spółek, jedną z najważniejszych kwestii dla wspólników jest sprawiedliwy i zgodny z przepisami podział majątku. Poznaj zasady podziału w wybranych rodzajach spółek.

Podział majątku spółki cywilnej

 • podziału majątku można dokonać po likwidacji spółki cywilnej
 • z chwilą rozwiązania spółki należy przede wszystkim spłacić jej długi. Dopiero następnie jest możliwe przedsięwzięcie czynności mających na celu wyjście ze współwłasności
 • wspólnikom spółki cywilnej zwraca się w naturze rzeczy, które wnieśli do spółki do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość wkładu (każdego ze wspólników) oznaczoną w umowie spółki
 • jeśli nie jest oznaczony, wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia
 • nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika
 • od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem poniższych zasad:
  • z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki cywilnej zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki
  • pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Podział majątku w spółce z o.o.

 • podział następuje po zakończeniu wszystkich spraw spółki, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
 • pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi w tym zakresie inaczej.
 • wypłaty środków można dokonać nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności
 • co do zasady cały majątek spółki powinien zostać spieniężony. Nie ma jednak przeszkód aby pozostawić część majątku w naturze i przekazać go w ten sposób wspólnikom po zakończeniu całego procesu likwidacji.

Podział majątku w spółce komandytowo-akcyjnej

 • podział następuje po zakończeniu wszystkich spraw spółki, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
 • pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy i komplementariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut może określać inne zasady podziału majątku
 • podział majątku polikwidacyjnego nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Podział majątku w spółkach osobowych

 • majątek dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały
 • rzeczy wniesione jako wkład przez wspólników do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikom w naturze. Jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka środków, ulega ona podziałowi pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki
 • przepisy dotyczące spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie przewidują szczególnego terminu, w którym można podzielić pomiędzy wspólników majątek pozostały po likwidacji.

Czy ta strona była przydatna?