Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wznowienie działalności gospodarczej – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
2 minuty
Wznowienie działalności
Przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może w każdym momencie wznowić jej prowadzenie. Oznacza to, że nawet, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność na rok, to może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po trzech miesiącach. W takim przypadku, do odpowiedniego organu rejestrowego, należy złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.

Uwaga
Możesz wznowić działalność przed upływem minimalnego okresu zawieszenia działalności, tj. 30 dni. W takim przypadku uznaje się, że nie zawieszono skutecznie działalności. Z tego powodu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne musisz zapłacić w pełnej wysokości.


Działalność zawieszona w CEIDG wznawiana jest automatycznie po dniu wskazanym we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno ś ci gospodarczej.


Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności zawieszonej w KRS przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej, wpis dotyczący tej działalności może zostać wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca rejestrowany w KRS może być też wzywany do podjęcia w tym zakresie odpowiednich czynności (wznowienie lub likwidacja działalności), a w przypadku ich zaniechania może nawet być ukarany grzywną. Ostatecznie też przedsiębiorca może być wykreślony z KRS.

Wznowienie działalności nie ogranicza prawa do zawieszania działalności w przyszłości.


Uwaga
Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (warto pamiętać, że osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w dalszym ciągu pracownikami). Przy wznowieniu działalności gospodarczej i w razie ponownego zatrudniania pracowników, pracodawca jest zobowiązany zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Wymóg ponownego zatrudnienia takiego pracownika zachodzi w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Co jeszcze trzeba zrobić, aby wznowić działalność
W rezultacie wznowienie przez niego działalności gospodarczej wymaga jedynie poinformowania o tym fakcie organów rejestracyjnych (urząd gminy lub sąd rejestrowy). W większości bowiem przypadków obowiązuje zasada jednego okienka, w którym można dokonać wspomnianych formalności. Urząd skarbowy, ZUS, GUS, musisz odrębnie poinformować tylko, gdy w okresie zawieszenia, zmianie uległy twoje dane mające wpływ na rozliczenie z tymi urzędami. Informacje o zmianie powinieneś przekazać na odpowiednich formularzach (np. NIP-2 lub NIP-8 w przypadku urzędu skarbowego czy ZUS ZUA lub ZUS ZIUA gdy o zmianach będziesz informował ZUS).

Ww. obowiązki jak i uprawnienia zwłaszcza w dziedzinie rozliczeń podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obejmują zarówno przedsiębiorców jak i wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa).


Co możesz robić w okresie zawieszenia
Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
nie musi zamykać ksiąg handlowych lub podatkowych ani też likwidować innych atrybutów utożsamianych z działalnością (np. prowadzenie konta firmowego).