Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zmieniły się twoje dane? Złóż w tej sprawie wniosek do CEIDG (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek jest też potrzebny wówczas, gdy zawieszasz oraz wznawiasz wykonywanie działalności gospodarczej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Twoje dane wpisane do CEIDG dzielą się na dwie grupy: dane ewidencyjne i dane informacyjne

Dane ewidencyjne to np.:

 • imię i nazwisko, data urodzenia
 • dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy
 • obywatelstwo
 • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • inne dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Dane informacyjne to np.:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • dane przedstawiciela ustawowego
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
 • informacje związane z zarządem sukcesyjnym

W przypadku, w którym twoje dane się zmieniły musisz złożyć wniosek w sprawie zmiany swojego wpisu.

Do CEIDG możesz również zgłosić zmiany w zakresie:

 • rachunku, którym posługujesz się w swojej firmie

​Zobacz jak przez CEIDG zgłosić rachunek do urzędu skarbowego.  

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • powołania zarządcy sukcesyjnego. Sprawdź jak powołać zarządcę sukcesyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • datę zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dowolnym czasie – jeśli zmiana dotyczy:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca (w postępowaniu restrukturyzacyjnym)
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • miasta na prawach powiatu
 • Ministerstwo Rozwoju

Wniosek możesz złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku właściwą instytucją jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Możesz także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w twoim imieniu do systemu CEIDG. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

 • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejsze dla ciebie będzie przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią ci uzupełnianie kolejnych rubryk.

 • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Możesz także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 • Zmień dane firmy przez telefon

Jeśli chcesz zmienić dane we wpisie, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis.

 • Złóż wniosek osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy zmianie treści wpisu w CEIDG.

 • Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Dokumenty

Jeśli chcesz zawiesić działalność gospodarczą, to we wniosku CEIDG-1 podaj:

 • imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli taki masz), oraz datę urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL);
 • dodatkowe określenia włączone do nazwy firmy (jeśli takich używasz);
 • numer identyfikacyjny REGON (jeśli posiadasz);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeśli posiadasz).

Jeśli zmiana dotyczy zarządcy sukcesyjnego trzeba złożyć oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Termin

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • datę zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dowolnym czasie – jeśli zmiana dotyczy:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca (w postępowaniu restrukturyzacyjnym)
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

System teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię, jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zmiana wpisu w CEIDG

Zmiana wpisu w CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego nowych danych. Zmiana dokonana jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Aby uzyskać swój aktualny wpis w CEIDG odszukaj go w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Termin

Zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Czy ta strona była przydatna?