Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności gospodarczej i nie możesz osiągać bieżących przychodów. Możesz jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

Zawieszona firma może:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów
 • zabezpieczać źródła przychodów.

Zawieszona firma ma obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sadowych, podatkowych
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami
 • uczestniczyć w kontrolach organów państwowych
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe
 • prowadzić księgowość.

Ważne! Zawieszenie nie zwalnia cię m.in. od obowiązku zgłaszania zmian (np. zmiana formy opodatkowania, zmiana PKD). Masz obowiązek opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Ze względu na bardzo dużą różnorodność zdarzeń gospodarczych i bardzo ogólne regulacje prawne w tym zakresie, poniżej zamieściliśmy również tezy interpretacji indywidualnych Ministra Finansów przybliżające poszczególne rodzaje czynności.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:

Masz prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

Jest to bardzo obszerna kategoria ale zasadniczo chodzi tu o wydatki, które pozwalają utrzymać działalność w okresie zawieszenia w takim stanie, aby dało się ją wznowić bez większych kosztów.

Uwaga! Jeśli wystąpi problem z otwieraniem umieszczonych poniżej linków do interpretacji podatkowych, spróbuj wyszukać interesującą cię interpretację za pomocą wyszukiwarki, wpisując jej sygnaturę (np. IPPP1-443-256/11-4/MP)

IPPP1-443-256/11-4/MP: podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących rat leasingowych oraz faktury wykupu samochodu osobowego z leasingu za okres zawieszenia działalności gospodarczej, o ile umowa leasingu została zawarta przed dniem zawieszenia działalności, a przedmiotowy samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych.

ITPP1/443-1114/08/KM: podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących comiesięcznych opłat za abonament telefoniczny firmowych telefonów: stacjonarnego i komórkowego oraz opłaty za Internet wykorzystywany w firmie – o ile umowy z odpowiednimi operatorami zawarte zostały przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej i nastąpi wznowienie działalności gospodarczej, w ramach której przedmiotowe usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

IPPB1/415-594/10-3/JB: podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatków od nieruchomości.

IPTPB1/415-624/12-7/DS: nie ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z udzieleniem pożyczki (odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia, koszty wpisania hipoteki) w okresie zawieszenia działalności w sytuacji, gdy pożyczka udzielana jest osobie fizycznej (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) a uzyskane środki pieniężne przeznaczone zostaną na wkład własny w spółce tzn. włożony został kapitał własny w źródło przychodów, gdyż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty te znajdują się w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

ILPB1/415-700/12-2/AG: podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w koszty działalności gospodarczej w trakcie jej zawieszenia – składki na samorząd zawodowy, składki na szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej.

IBPBI/1/415-537/14/AB: wydatki poniesione na zakup materiałów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, które podatnik wykorzystywał później do świadczenia usług w trakcie prowadzenia działalności i wykazał z tego tytułu przychody podatkowe, jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Masz prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Jeżeli zawarto umowę przed okresem zawieszenia działalności, wydatki z nią związane mogą być poniesione w okresie zawieszenia. Innymi słowy – do czego zobowiązał się przedsiębiorca przed zawieszeniem działalności, za to musi zapłacić. Działa to również w drugą stronę, jeżeli zakończył świadczenie usługi albo sprzedaż, zapłatę może odebrać w okresie zawieszenia.

ITPB1/415-56/13/WM: podatnikowi przysługuje prawo przyjmowania zaliczek w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

IBPBI/1/415-49/12/AB: wydatki poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, skoro zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej i mają one związek z przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę w okresie wcześniejszym (przed zawieszeniem działalności gospodarczej). Wydatki te należy uznać za pośrednio związane z działalnością gospodarczą i mające związek z zachowaniem tego źródła przychodów. W konsekwencji przedmiotowe wydatki można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym je poniesiono.

Masz prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie

IPPP1-443-235/10-4/JL: podatnik może sprzedać w okresie zawieszenia działalności wyprodukowane towary handlowe, lecz dotyczy to tylko towarów zamówionych i wyprodukowanych przed datą zawieszenia. Ponadto Spółka może w okresie zawieszenia działalności zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej

Te czynności nie mają bezpośredniego wpływu na obowiązki podatkowe, ale już poniesienie wydatku związanego np. z wynajęciem prawnika, który będzie reprezentował cię w okresie zawieszenia działalności jest kosztem podatkowym. Jeżeli któryś z kontrahentów ci nie zapłacił, koszty windykacji również możesz zaliczyć w KUP i rozliczyć po wznowieniu działalności albo w rozliczeniu rocznym.

Wykonujesz wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa

To pojemna kategoria. Jeżeli musisz wykonać jakiś obowiązek wynikający z przepisów szczególnych, jego dopełnienie nie jest złamaniem zasad okresu zawieszenia. Może to być obowiązek przekazania próbek do badań, czy składanie wszelkich dokumentów.

IPPB4/415-534/11-4/JK2: pomimo zawieszenia działalności gospodarczej wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznego.

Masz prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej

To wszelkie wpływy, które generuje twój majątek wypracowany przed okresem zawieszenia. Są to przykładowo odsetki od lokat, dywidendy, czy dodatnie różnice kursowe.

IBPP2/443-56/12/AM: podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą

Ponieważ jesteś przedsiębiorcą, w każdej chwili możesz być skontrolowany, zarówno co do aktywności podejmowanej przed okresem zawieszenia, jak i co do zdarzeń, które mają miejsce w okresie zawieszenia. 

Dodatkowe informacje

Powyżej omówieone zostały najważniejsze czynnośći, które można wykonywać w trakcie zawieszenia. Katalog działań, które służą zabezpieczeniu źródła przychodu jest znacznie większy. Zawieszenie działalności nie oznacza, że firma z dnia na dzień całkowicie przestaje funkcjonować. W trakcie zawieszenia nie musisz np. zamykać strony internetowej.  Jeśli masz wątpliwości co do czynności, które możesz wykonywać w trakcie zawieszenia, możesz m.in. złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Czy ta strona była przydatna?