Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kto i kiedy może zawiesić działalność

Prawo do zawieszenia działalności mają zarówno przedsiębiorcy działający jednoosobowo, jak i spółki.

Podstawowy warunek zawieszenia – niezatrudnianie pracowników

Warunkiem możliwości zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników. Ważne! Dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę). Jeśli zatrudniasz pracowników na zleceniu albo umowie o dzieło, możesz zawiesić działalność.

Od 30 kwietnia 2018 roku możesz zawiesić firmę również wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Wcześniej, jeśli pracownicy przebywali na macierzyńskim, nie mógłbyś zawiesić firmy.

Na jaki okres mogę zawiesić firmę

  • Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić działalność bezterminowo. Taką możliwość wprowadziły nowe, obowiązujące od 30 kwietnia 2018 roku przepisy.

Ważne! Jeśli nie zgłosisz wznowienia, zawieszenie będzie trwać – nie zostaniesz wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Jeśli zawiesiłeś firmę przez 30 kwietnia 2018 roku, Twoja firma będzie automatycznie zawieszona bezterminowo.

  • Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić firmę na okres maksymalnie 24 miesięcy

Minimalny okres zawieszenia wynosi 30 dni (28-29 dni jeśli zawieszenie jest w lutym)

Uwaga! Możliwość bezterminowego zawieszenia firmy dotyczy tylko firm zarejestrowanych w CEIDG. Spółki rejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie na 24 miesiące.

  • W przypadku spółek cywilnych, zawieszenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy

Jeśli jesteś wspólnikiem w więcej niż jednej spółce cywilnej, możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zawieszenie a opieka nad dzieckiem

Możesz również zawiesić firmę ze względu na opiekę nad dzieckiem. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, który prowadzi swoją firmę przez okres co najmniej 6 miesięcy, może ją zawiesić na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, musisz zawiesić firmę w CEIDG i złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS. Jeśli korzystasz z tego uprawnienia, w trakcie zawieszenia twoje składki na ubezpieczenia będą płacone z budżetu.

Od kiedy działa zawieszenie

  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza to, że data zawieszenia nie zależy od dnia, w którym składasz wniosek (możesz to zrobić przed faktycznym zawieszeniem, albo po zawieszeniu z datą wsteczną)
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku

Uwaga! Zawieszenie działalności nie powoduje utraty prawa do obniżonego ZUS, ale okres zawieszenia działalności gospodarczej wliczany jest do okresu prowadzenia działalności, co znaczy, że 24 miesiące obniżonych składek są skracane o okres zawieszenia.

Czy ta strona była przydatna?