Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatki dochodowe i księgowość przy zawieszeniu

Jeśli zawiesiłeś działalność, będziesz miał dużo mniej obowiązków podatkowych. Nie musisz np. wpłacać zaliczek na podatek ani składać deklaracji VAT i przesyłać JPK_VAT (oczywiście tylko wtedy, gdy nie dokonujesz czynności opodatkowanych VAT). Zawieszenie nie zwalnia cię jednak ze wszystkich obowiązków wobec fiskusa. Poniżej opisujemy zasady kontaktu z urzędem skarbowym w trakcie zawieszenia.

Zgłoszenie zawieszenia działalności do urzędu skarbowego i rozliczenia podatków w trakcie zawieszenia

Zgłoszenie do urzędu skarbowego zawieszenia działalności jednoosobowej

Jeśli zawieszasz firmę jednoosobową i złożysz wniosek do CEIDG, nie musisz dodatkowo zgłaszać zawieszenia do urzędu skarbowego. Informacja o zawieszeniu z CEIDG trafia automatycznie do właściwego urzędu.

Wyjątkiem jest karta podatkowa. Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej, powinieneś zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (także spółki cywilnej). Powinieneś to zrobić w terminie 7 dni od dnia zawieszenia działalności.

Uwaga! Przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową może wybrać, czy zawiesza prowadzoną działalność na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, czy zgłasza przerwę w prowadzeniu działalności. Jeśli zgłasza przerwę, informację o przerwie przekazuje się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego zawieszenia spółki cywilnej

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni zgłosić do urzędu skarbowego zawieszenie. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza NIP-2 (należy je złożyć nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej).

Zgłoszenie do urzędu skarbowego zawieszenia spółki rejestrowanej w KRS

Informacje, które przekażesz w zgłoszeniu do KRS trafią do urzędu skarbowego.

Jeśli jednak chcesz być zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczek za okres objęty zawieszeniem, informujesz urząd skarbowy o okresie zawieszenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

Zaliczki/podatek w trakcie zawieszenia

Skala podatkowa i podatek liniowy

W trakcie zawieszenia jesteś zwolniony z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej również, nie musisz płacić zaliczek PIT, ale powinieneś zgłosić zawieszenie działalności do urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie należy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym działalność była zawieszona.

Ryczałt

Jeśli jesteś ryczałtowcem, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z obliczania i wpłacania ryczałtu. Jeśli zawiesiłeś w trakcie miesiąca, wpłacasz podatek za ten miesiąc. Ponadto wspólnicy spółek jawnych również są zwolnieni z obowiązku obliczania i wpłacania ryczałtu za okres zawieszenia działalności. Powinni jednak złożyć odpowiednią informację w zeznaniu rocznym za rok, w którym działaność była zawieszona.

Karta podatkowa

Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej, kwestie podatkowe będą zależeć od tego, czy:

 • zawiesiłeś działalność na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców
 • zgłosiłeś przerwę w prowadzeniu działalności (zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku). W tym przypadku nie musisz zgłaszać zawieszenia do CEIDG.

Jeśli zawiesisz działalność na podstawie Prawa przedsiębiorców (za pomocą druku CEIDG-1), urząd nie pobiera podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Jeśli skorzystałeś z możliwości ogłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności (przepisy dają taką możliwość ryczałtowcom) trwającej co najmniej 10 dni, nie płacisz podatku za cały okres przerwy w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

Wyjaśnienie
Zgodnie przepisami ustawy o podatku zryczałtowanym, przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej może nie wpłacać należnego podatku w formie karty podatkowej po zgłoszeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie musi w tym celu zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast ma obowiązek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie (chyba, ze przerwa wynika z choroby – wtedy podatnik zawiadamia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przerwie wynikającej ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie). Przerwa musi trwać co najmniej 10 dni i za cały okres przerwy podatnik nie musi płacić podatku w formie karty podatkowej (w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy). Przepisy nie określają maksymalnego czasu trwania przerwy. Warto podkreślić, iż przedmiotowa przerwa nie wymaga zwolnienia zatrudnionych pracowników.

CIT

Spółki, które zawiesiły wykonywanie działalności, nie muszą za okres objęty zawieszeniem odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych, kwartalnych, uproszczonych) i to nawet wtedy, gdy w roku tym osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu (np. w związku ze sprzedażą składnika majątku, od przychodu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku/lokacie bankowej). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej o okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Musi to nastąpić przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Kiedy rozliczę zaliczki/podatek za okres zawieszenia

Po zawieszeniu rozpoczynasz opłacanie składek na normalnych zasad (jak przed zawieszeniem).

Zawieszone zaliczki wpłacasz za pierwszy okres po wznowieniu działalności gospodarczej, albo w rocznym rozliczeniu podatkowym!!!

Rozliczenia podatku i zeznania roczne przy zawieszeniu

Pamiętaj, w trakcie zawieszenia działalności masz obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych i zapłaty podatku dochodowego (jeżeli wystąpił). Roczne zeznania składasz niezależnie od okresu zawieszenia (nawet jeśli nie osiągnąłeś dochodu):

 • do 30 kwietnia przy zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy)
 • do 31 stycznia przy karcie podatkowe
 • do 31 stycznia przy ryczałcie

Księgowość przy zawieszeniu

PKPiR i ewidencja przychodów przy ryczałcie

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Powinieneś ewidencjować w tym okresie takie transakcje, jak np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za telefon i inne. Obowiązek ten dotyczy również podatników ryczałtowych prowadzących ewidencję przychodów.

W trakcie zawieszenia możesz ponosić koszty, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Mogą to być przykładowo:

 • czynsz za wynajem lokalu
 • opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna)
 • podatek od nieruchomości
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
 • opłaty ze serwis internetowy
 • opłaty za ochronę obiektów firmowych
 • składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych
 • składki na ubezpieczenia majątkowe
 • raty leasingowe za okres zawieszenia działalności
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Pełna księgowość

Jeśli prowadzisz pełną księgowość, możesz być zwolniony z obowiązków związanych z rachunkowością, m.in. zamykania ksiąg rachunkowych, jeśli działalność była zawieszona przez cały rok obrotowy.

Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków związanych z rachunkowością, tj. sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym działalność przez cały ten okres była zawieszona.

Jeśli nie zamykasz ksiąg, możesz również odstąpić o od przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego.

Z możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych za rok obrotowy mogą skorzystać jednostki, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • ich działalność przez cały czas pozostawała zawieszona
 • nie dokonywały odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i nie występowały inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

W efekcie wznowienie działalności gospodarczej kończące etap zawieszenia nie wymaga otwarcia ksiąg handlowych ani też dokonywania spisu, wykazu czy też wyceny firmy lub jej składników.

Amortyzacja

W trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na potrzeby działalności gospodarczej z uwagi na jej zawieszenie. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Spis z natury/inwentaryzacja

Jeśli  prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów albo ewidencję przychodów (przy ryczałcie), a okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje dzień 1 stycznia albo koniec roku podatkowego, to powinieneś przeprowadzić spis z natury. Nie musisz informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej –  jeżeli firma nie zamyka ksiąg rachunkowych

Czy ta strona była przydatna?