Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG

Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie możesz jednak osiągać przychodów w związku z działalnością.

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów, jak się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu,
 • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Przykład Pani Marta 12 kwietnia 2020 r. zgłosiła w CEIDG zawieszenie swojego zakładu fryzjerskiego, wskazując w formularzu CEIDG-1 jako datę zawieszenia 15 marca 2020 r.

Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG

Działalność prowadzoną w formie jednoosobowej zawieszasz w CEIDG. Informacja
o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zobacz jak zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG.

Jeśli jesteś opodatkowany kartą podatkową, może wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

 • zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG, albo
 • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz dzień wcześniej.

Ważne! Jeśli zgłaszasz przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu. Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadamiasz naczelnika urzędu skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej musisz zawiesić w kilku krokach:

 • najpierw zgłaszasz zawieszenie do GUS (rejestr REGON), nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej – zobacz, jak to zrobić;
 • następnie zgłaszasz zawieszenie do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2,
  nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej – zobacz, jak to zrobić;
 • w CEIDG potwierdzasz zawieszenie: zgłaszasz je dopiero po dopełnieniu formalności
  w GUS i w urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej. Wniosek o zawieszenie składasz na formularzu CEIDG-1, z załącznikiem CEIDG-SC
  (jako wspólnik spółki cywilnej) – zobacz, jak to zrobić.

Pamiętaj! Zawieszenia spółki cywilnej, aby było ono skuteczne, muszą dokonać wszyscy wspólnicy. To oznacza, że pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz złożyć wniosek do CEIDG

Jak założyć konto w CEIDG i zawiesić działalność gospodarczą przez Internet

Możesz zawiesić działalność przez Internet, nawet jeśli wcześniej nie korzystałeś lub nie korzystałaś z platformy internetowej CEIDG. Sprawdź jak to zrobić w kilku prostych krokach - dzięki Profilowi Zaufanemu.

 1. Załóż Profil Zaufany, jeśli jeszcze go nie posiadasz.

  Ważne! Profil Zaufany możesz szybko uzyskać przez Internet, pod warunkiem, że:

  - masz konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie Profilu – ich listę znajdziesz na stronie Profilu Zaufanego,
  - masz kwalifikowany podpis elektroniczny, którym podpiszesz swój wniosek
  o potwierdzenie Profilu Zaufanego;

 2. Załóż konto w CEIDG,
 3. Aktywuj swoje konto w CEIDG – kliknij w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez ciebie przy rejestracji w CEIDG,
 4. Zaloguj się do swojego konta w CEIDG,
 5. Przygotuj wniosek o zawieszenie - z menu Operacje na wpisie wybierz Zawieś działalność go-spodarczą,
 6. Podpisz i wyślij wniosek – użyj tego samego narzędzia, którego użyłeś do logowania: Profilu Zaufanego lub certyfikatu (czyli kwalifikowanego podpisu elektronicznego),
 7. System poinformuje cię o złożeniu wniosku na 3 sposoby:
 • wyświetli na ekranie komunikat o wysłaniu dokumentu,
 • wyśle Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail podany przy rejestracji
  w CEIDG,
 • zapisze wysłany wniosek w zakładce Moje wnioski.

Obowiązki wobec pracowników w związku z zawieszeniem działalności

Możesz zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników:

 • na umowę o pracę,
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Zanim zgłosisz zawieszenie firmy, musisz więc rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie musisz rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło.

Działalność możesz zawiesić także wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Obowiązki wobec ZUS przy zawieszeniu działalności

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Zawieszenia działalności jednoosobowej nie zgłaszasz do ZUS. Wystarczy, że zgłosisz je do CEIDG. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej).

Uwaga! Inaczej jest, jeśli zawieszasz działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji twoje składki mogą być opłacane w całości z budżetu państwa.
Musisz jednak zgłosić się do ZUS, żeby z tgo skorzystać.

Zobacz jak złożyć do ZUS  oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu

Wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń

Jeśli przed zawieszeniem działalności, umowy z twoimi pracownikami zostały rozwiązane, to musisz ich wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS. Zrób to w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy, na formularzu ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaj dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Na formularzu wpisz właściwy kod przyczyny wyrejestrowania.

Musisz również wyrejestrować wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin – na formularzu ZUS ZCNA.

Dokumenty możesz wysłać do ZUS elektronicznie, korzystając:

 • z programu Platnik w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego certyfikatem kwalifikowanym,
 • z aplikacji ePłatnik dostępnej na PUE podpisując certyfikatem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Składki ZUS w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz to zrobić. Jeżeli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziesz musiał opłacić:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc.
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna – w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
Przykład Pan Piotr prowadzi pralnię. 24 marca 2020 r. zgłosił zawieszenie swojej firmy w CEIDG. Jako termin zawieszenia podał 20 marca 2020 r. Firmę zawiesił na 3 miesiące, do 20 czerwca 2020 r. Pan Piotr zapłaci pełna składkę zdrowotną za marzec i następną – również w pełnej wysokości - za czerwiec oraz składkę na ubezpieczenie społeczne – proporcjonalnie: za 11 dni
w marcu i 11 dni w czerwcu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego, jeśli chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia). Zobacz jak to zrobić.

Możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na formularzu ZUS ZUA. Sprawdź jak to zrobić w poradniku  ZUS na temat dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

W trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w KRUS i zawieszasz działalność wpisaną do CEIDG, informacja o zawieszeniu jest przekazywana do KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie musisz składać dodatkowych dokumentów do KRUS.

Jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany w KRUS, płacisz składki:

 • w podwójnej wysokości - na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • w pojedynczej wysokości - na inne ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe
  i macierzyńskie.

W momencie zawieszenia działalności (lub jej zakończenia) wracasz do opłacania składek KRUS w pojedynczej wysokości.

Składki KRUS płacone są kwartalne, dlatego bardziej  opłaca się zawiesić działalność
z końcem kwartału, a nie w jego trakcie. KRUS nie zwraca żadnej części składki zapłaconej z góry za cały kwartał. Po wznowieniu działalności musisz zapłacić składki za cały kwartał. Nie ma znaczenia czy wznowiłeś działalność pod koniec czy w środku kwartału.

W okresie zawieszenia nie musisz składać:

 • oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia w KRUS,
 • zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Warto jednak je złożyć (w terminie do 31 maja) - oddziały KRUS popierają taką praktykę. Dzięki temu nie będzie trzeba składać zaświadczenia z urzędu skarbowego w momencie wznowienia działalności.

Zobacz jak złożyć oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej.

Ważne! Jeżeli jesteś rolnikiem (lub domownikiem – osobą bliską rolnikowi) prowadzącym działalność gospodarczą, ale jesteś ubezpieczony w ZUS,
to w przypadku zawieszenia działalności musisz tę informację przekazać do KRUS wraz z zaświadczeniem z ZUS w jakim terminie byłeś tam ubezpieczony. W takiej sytuacji CEIDG nie przesyła informacji do KRUS.

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia nie możesz:

 • prowadzić działalności gospodarczej
 • osiągać bieżących przychodów.

Możesz jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

W szczególności, w trakcie zawieszenia możesz:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W trakcie zawieszenia masz obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach ,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Zobacz wybrane interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które dotyczą wykonywania poszczególnych czynności w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności

Księgowość podczas zawieszenia działalności

Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadzisz księgowość, to zawieszenie nie zwalania z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozliczasz się ryczałtem twoje obowiązki będą nieco inne.

Ważne! Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie prowadzisz w ogóle księgowości, ani w trakcie działalności, ani w okresie zawieszenia.

Podatki dochodowe w okresie zawieszenia działalności

Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 %) lub według stawki liniowej 19 %, nie wpłacasz zaliczek za okres zawieszenia.

Jeśli płacisz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z ryczałtu.

Pamiętaj, że zwolnienie z obowiązku zapłaty:

 • zaliczek na podatek dochodowy,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

dotyczy okresu, za który masz zawieszoną działalność gospodarczą. Oznacza to,
że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstanie obowiązek zapłaty zaliczek lub ryczałtu (np. uzyskasz przychód), jesteś z niego zwolniony.

Jeżeli jednak obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstanie przed okresem zawieszenia, to jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczki, nawet gdy termin zapłaty wypadnie na okres zawieszenia działalności.

Przykład

Pani Marta prowadzi firmę – sprzedaje wegańskie ciasta. Jej działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych
i płaci zaliczki miesięczne. Postanawia zawiesić działalność z dniem 16 marca 2020 r. 25 kwietnia 2020 r.,
a więc w okresie zawieszenia, Pani Marta sprzedaje mąkę, której używała do produkcji ciast. Mąka ma termin ważności do 30 września 2020 r i Pani Marta nie we, czy zdąży ją wykorzystać - na razie nie planuje wznowienia działalności. Może przeprowadzić taką transakcję, bo dzięki temu chroni swoją firmę przed stratą. Pani Marta,
w związku z zawieszeniem:

- do 20 kwietnia 2020 r. musi zapłacić zaliczkę za przychody uzyskane przed dniem zawieszenia, czyli przed 16 marca 2020 r.,
- nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia,
- do 30 kwietnia 2021 r. musi złożyć rozliczenie roczne PIT-36 uwzględniające okres zawieszenia, w tym sprzedaż mąki.

Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie opłacasz karty w okresie zawieszenia działalności zgłoszonej do CEIDG lub przerwy zgłoszonej naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli okres zawieszenia lub przerwy nie obejmuje pełnego miesiąca
(np. trwa 40 dni), zmniejszasz kwotę podatku za dany miesiąc o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia lub przerwy.

Przykład Pani Katarzyna zgłosiła przerwę w działalności opodatkowanej kartą od 1 marca do 10 kwietnia. Zgodnie z ustaleniem naczelnika urzędu skarbowego jej miesięczny podatek wynosi 300 zł. Za marzec nie płaci podatku, a za kwiecień zapłaci 200 zł (20 dni x 10 zł). Tak samo rozliczyłaby się przy zawieszeniu działalności gospodarczej za ten okres.

Rozliczenia roczne za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składasz nawet wtedy, gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

W rocznym zeznaniu ujmujesz wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty. Termin złożenia zeznania zależy od wybranego sposobu opodatkowania:

 • do 30 kwietnia składasz PIT-36 (rozliczenie według skali) oraz PIT-36L (rozliczenie według stawki liniowej),
 • do końca lutego składasz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • jeśli  opłacasz  podatek w formie karty podatkowej, nie składasz rocznego zeznania podatkowego. Natomiast do 31 stycznia przekazujesz formularz PIT-16A,
  czyli zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej

Amortyzacja w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej.

Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca,
w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Przykład Pan Józef amortyzuje maszynę produkcyjną. Zawiesił działalność gospodarczą od 1 marca do 31 sierpnia. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokona za marzec,
a następnie będzie kontynuował naliczanie odpisów od września. W efekcie okres amortyzacji maszyny wydłuży się o 5 miesięcy, ale suma odpisów zaliczanych do kosztów nie zmieni się.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

W przypadku zawieszenia działalności nie musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków związanych ze swoją kasą fiskalną. Nie musisz składać wniosku o jej wyrejestrowanie z ewidencji powadzonej przez Urząd Skarbowy. Możesz dalej ją mieć,
a po wznowieniu działalności ponownie używać. Nie musisz także dokonywać terminowych przeglądów technicznych, pod warunkiem, że nie prowadzisz w tym okresie ewidencji.

Uwaga! W trakcie zawieszenia działalności wpisanej do CEIDG, jeżeli nie dokonywałeś sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej, nie robisz raportów dobowych ani miesięcznych. Oznacza to, że nie musisz robić tzw. „pustych" raportów.

Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej sprzedasz osobie fizycznej lub rolnikowi ryczałtowemu przedmioty majątku firmy lub środki trwałe, to musisz zaewidencjonować tą transakcję na kasie fiskalnej i zrobić raport dzienny, a następnie miesięczny. W przypadku sprzedaży innym podmiotom wystawiasz fakturę.

VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Deklaracje VAT

W okresie zawieszenia nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej).

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych, dlatego musisz złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadziłeś działalność nawet przez jeden dzień. Oznacza to,
że jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres musisz złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K.

Przykład Firma Pana Roberta świadczy usług sprzątające. Pan Robert jest podatnikiem VAT i składa deklarację miesięczne VAT-7. Pan Robert zawiesza działalność 30 marca 2020 r. i nie składa deklaracji VAT za okres w którym jego firma jest zawieszona (zwolnienie z obowiązku składania deklaracji dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego). Ostatnią deklarację VAT-7 - za marzec -  złoży do 25 kwietnia.

Od zwolnienia z obowiązku składania deklaracji VAT-7/ VAT-7K w okresie zawieszenia jest kilka wyjątków. Musisz złożyć deklarację VAT7/VAT-7K, gdy w okresie zawieszenia:

 • dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importujesz usługi lub jesteś nabywcą towarów i w związku z tymi nabyciami jesteś podatnikiem VAT;
 • dokonujesz korekty proporcji VAT (dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego
  w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego);
 • chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku, np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu - złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku;
 • musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji - zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy okresów, za które jesteś zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego;
 • wykonasz jakąkolwiek czynność, z tytułu której będziesz zobowiązany do rozliczenia podatku, będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji za okres, w  którym wykonałeś tę czynność.
Przykład Pan Robert, który zawiesił firmę świadczącą usługi sprzątające w marcu 2020 r., w lipcu 2020 r. sprzedaje profesjonalny odkurzacz, którego używał w swojej firmie. Może przeprowadzić taką transakcję, bo nieużywany odkurzacz traci na wartości i szybciej ulega awariom,
co naraża firmę na straty. W związku z tą transakcją, opodatkowaną  podatkiem od towarów i usług, Pan Robert składa deklarację VAT-7 za lipiec w terminie do 25 sierpnia 2020 r.

Jeśli z kolei jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT UE, ale nie dokonujesz w trakcie zawieszenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musisz składać deklaracji VAT UE.

Rejestr podatników VAT

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywał czynności opodatkowane VAT, jesteś zobowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Zawiadomienie złóż:

 • przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo,
 • przed dniem rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Jeśli złożysz zawiadomienie, nie zostaniesz wykreślony z rejestru VAT albo twój status podatnika VAT zostanie przywrócony na okres wskazany w zawiadomieniu.

JPK VAT podczas zawieszenia

Jeśli masz zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie musisz wysyłać JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Jednak zwolnienie ze składania JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami;
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony;

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Czy ta strona była przydatna?