Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w KRS

Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

Które spółki zawieszają działalność w KRS

Działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zawieszają spółki prawa handlowego. Należą do nich:

Kiedy można zawiesić spółkę prawa handlowego

Zawieszenie spółki oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Najważniejsza korzyść z zawieszenia to zwolnienie spółki z płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

 • wspólnicy spółek osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej są zwolnieni
  z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT), za okres zawieszenia w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych, które zawiesiły działalność;
 • spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjne są zwolnione z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności.

Nie trzeba też składać deklaracji ZUS ani VAT (z pewnymi wyjątkami).

W okresie zawieszenia działalności podmiot wpisany do KRS nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
za wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Spółka wpisana do KRS w okresie zawieszenia działalności może podejmować zatem wyłącznie czynności, które mają umożliwić jej powrót do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli ma przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie ma takich dochodów, jak się spodziewano,
 • jeśli nie zatrudnia pracowników,
 • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Zawieszenie rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności, składanym się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ale data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Oznacza to, że w odróżnieniu od działalności rejestrowanej w CEIDG, nie można zawiesić działalności rejestrowanej
w KRS z datą wsteczną
. Podobnie jest z datą wznowienia działalności – nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Jak zawiesić spółkę prawa handlowego

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego jest zawieszana
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można to zrobić za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG).

Informacje o zawieszeniu działalności są przekazywane z KRS do:

 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),
 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON),
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – do Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do GUS, urzędu skarbowego
i wyrejestrowywać spółki jako płatnika składek ZUS.

Ważne! Jeżeli spółka zatrudniała pracowników, po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miała obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych, należy również przesłać do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (formularz NIP-8). Zobacz, jak to zrobić.

Aby skutecznie zawiesić działalność w KRS:

 • zarząd albo wspólnicy spółki (w zależności od sposobu reprezentacji) muszą podjąć uchwałę o jej zawieszeniu. Uchwała powinna zawierać informację o tym, jakiej spółki dotyczy, jej numer rejestrowy KRS, numer NIP, adres, a także informację o tym,
  ile zawieszenie ma trwać. Uchwałę należy dołączyć do dokumentów składanych w KRS.
 • złożyć do właściwego dla spółki KRS formularz KRS-Z62 oraz dołączyć do niego uchwałę zarządu albo wspólników o zawieszeniu działalności spółki i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym:

 • jest wolne od opłaty sądowej,
 • nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacja o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zamieszczana w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

Pamiętaj!

 • Działalność zarejestrowaną w KRS zawieszasz i odwieszasz za pomocą tego samego wniosku – KRS-Z62. Oznacza to, że nie możesz w jednym wniosku wpisać daty zawieszenia i daty wznowienia prowadzenia działalności. W jednym wniosku wpisujesz datę zawieszenia, a następnie – zgodnie z uchwałą zarządu – musisz złożyć drugi wniosek, o wznowienie działalności.
 • Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona
  w rejestrze przedsiębiorców.

Rozwiązanie umów z pracownikami

Spółka może zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników:

 • na umowę o pracę,
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Zanim zawieszenie spółki zostanie zgłoszone do KRS, trzeba rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie trzeba rozwiązywać umów zleceń oraz umów o dzieło.

Spółka może zawiesić działalność także wtedy, gdy jej pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Gdy pracownik zakończy urlop lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania
z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne! Przed zawieszeniem działalności trzeba wyrejestrować w ZUS osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA. Zwolnionych pracowników trzeba wyrejestrować
z ubezpieczeń
w ciągu 7 dni
od daty ustania stosunku pracy.

Zawieszenie działalności a ZUS

O zawieszeniu działalności spółki nie trzeba informować ZUS. Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. ZUS sam przygotuje formularz ZWPA, dotyczący wyrejestrowania spółki.

Jednak wspólnicy spółek osobowych, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Wspólnik zawieszanej spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć do ZUS formularz:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym:

 • od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
 • do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania tej działalności.

W tym okresie wspólnik może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego
i rentowego
oraz opłacać na nie składki, pod warunkiem, że nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia, które wykonuje w okresie zawieszenia). Zgłasza się do tych ubezpieczeń, składając formularz ZUS ZUA. Sprawdź, jak to zrobić
w poradniku ZUS na temat dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Wspólnik nie może dobrowolnie zapisać się do ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego.

Ważne! Jeśli jako osoba fizyczna jesteś wspólnikiem spółki, która zawiesiła działalność gospodarczą, i nie masz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. z umowy
o pracę), zastanów się nad opłacaniem dobrowolnej składki zdrowotnej. Twoje prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych kończy się po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego jeśli chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu,
np. umowy o pracę albo zlecenia). Zobacz, jak to zrobić.

W tym okresie ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne.

Pamiętaj też, że wznowienie działalności gospodarczej spółki nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Zawieszenie działalności spółki a podatki

Pamiętaj o różnicach w opodatkowaniu pomiędzy spółkami osobowymi (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) a spółkami kapitałowymi:

 • spółki osobowe: jawna, partnerska i komandytowa, nie są podatnikami podatku dochodowego, a ich wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego od dochodów osiągniętych za ich pośrednictwem; wspólnicy spółek osobowych w zależności
  od podatku dochodowego, którym są opodatkowani, rozliczają PIT (jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna) bądź CIT (jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest np. spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością).
 • spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna) oraz jedna ze spółek osobowych: komandytowo-akcyjna, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zaliczki na podatek lub ryczałt

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę osobową, nie będącą podatnikiem podatku dochodowego, wspólnicy wskazanych spółek są zwolnieni
z obowiązku wpłacania zaliczek za okres, w którym spółka osobowa zawiesiła działalność gospodarczą. Istotne jest, że wspólnicy spółek osobowych są zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych w okresie zawieszenia. Oznacza, to że w przypadku, gdy rozliczają podatek dochodowy z innych tytułów, będą zobowiązani do zapłaty zaliczek w pozostałym zakresie na obowiązujących zasadach.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółki kapitałowe oraz spółkę komandytowo-akcyjną spółki te nie wpłacają zaliczek za okres zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności przez spółki wpisane do KRS oznacza, że spółki będące podatnikami CIT oraz wspólnicy spółek osobowych nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia – jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstanie obowiązek zapłaty zaliczek, następuje zwolnienie z niego. Jeżeli jednak obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy powstanie przed okresem zawieszenia, to zaliczkę trzeba opłacić, nawet gdy termin zapłaty wypadnie
w czasie zawieszenia działalności.

Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać wspólnicy spółki jawnej) w czasie zawieszenia działalności gospodarczej są zwolnieni z obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego.

Zeznanie roczne

Pamiętaj, że zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego, w którym spółka (lub wspólnicy) poinformują urząd skarbowy o okresie zawieszenia.

Spółka kapitałowa i spółka komandytowo-akcyjna robi to poprzez złożenie zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (CIT-8)
, w którym działalność była zawieszona.

Zobacz, jak złożyć zeznanie CIT-8.  

W przypadku, gdy działalność gospodarczą zawiesiła spółka osobowa: jawna, partnerska, komandytowa, o okresie zawieszenia działalności informują wspólnicy tej spółki, w zeznaniu za okres, w którym spółka osobowa zawiesiła działalność.

W przypadku, gdy:

 • wspólnikiem spółki osobowej jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ma obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 i wskazać w nim w części L.1.2. informacje
  o okresie zawieszenia działalności przez spółkę osobową,
 • wspólnikiem spółki osobowej jest podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36 (podatnicy opodatkowani w ramach skali) albo PIT-36L (podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym) wraz z załącznikiem PIT/B
  i wskazać w załączniku w części E informację o okresie zawieszenia działalności przez spółkę osobową,
 • wspólnikiem spółki jawnej jest podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/B i wskazać w załączniku, w części D informację o okresie zawieszenia działalności przez spółkę jawną.

Ważne! W trakcie zawieszenia nie można amortyzować składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej.

Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca,
w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Co spółka może robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia spółka nie może:

 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • osiągać bieżących przychodów.

Może jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

W szczególności w czasie zawieszenia można:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W okresie zawieszenia spółka ma obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach ,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Zobacz wybrane interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które dotyczą wykonywania poszczególnych czynności w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

W przypadku zawieszenia działalności nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków związanych z posiadanymi kasami fiskalnymi, w tym nie trzeba:

 • składać wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji powadzonej przez Urząd Skarbowy,
 • dokonywać terminowych przeglądów technicznych,
  pod warunkiem, że nie jest prowadzona w tym okresie ewidencja.

Ważne! Jeżeli termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej przypada na okres zawieszenia działalności, spółka musi dokonać tego przeglądu po wznowieniu działalności, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej dojdzie do sprzedaży przedmiotów majątku firmy lub środków trwałych osobie fizycznej lub rolnikowi ryczałtowemu, trzeba zaewidencjonować tę transakcję na kasie fiskalnej i zrobić raport dzienny, a następnie miesięczny. W przypadku sprzedaży innym podmiotom wystawia się fakturę.

VAT w okresie zawieszenia działalności spółki

Deklaracje VAT

W okresie zawieszenia nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej).

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych, dlatego należy złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym była prowadzona działalność nawet przez jeden dzień. Oznacza to,
że jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres trzeba złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K.

Przykład

Spółka partnerska świadczy usługi doradcze i składa deklarację miesięczną VAT-7. Zawiesza działalność 30 marca 2020 r. i nie składa deklaracji VAT za okres, w którym działalność jest zawieszona (zwolnienie
z obowiązku składania deklaracji dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego). Ostatnią deklarację VAT-7 – za marzec – złoży do 25 kwietnia.

Od zwolnienia z obowiązku składania deklaracji VAT-7/ VAT-7K w okresie zawieszenia jest kilka wyjątków. Należy złożyć deklarację VAT7/VAT-7K, gdy w okresie zawieszenia:

 • dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importujesz usługi lub jesteś nabywcą towarów i w związku z tymi nabyciami jesteś podatnikiem VAT,
 • dokonujesz korekty proporcji VAT (dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego
  w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego),
 • chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku, np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu – złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku,
 • musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji - zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy okresów, za które jesteś zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego,
 • wykonasz jakąkolwiek czynność, z tytułu której będziesz zobowiązany do rozliczenia podatku, będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji za okres, w  którym wykonałeś tę czynność.

Przykład

Spółka partnerska, która zawiesiła działalność od marca 2020 do końca roku, dokonała w lipcu 2020 r. sprzedaży sprzętu komputerowego, stanowiącego jej wyposażenie. Spółka może przeprowadzić taką transakcję,bo nieużywany sprzęt traci na wartości i szybciej ulega awariom, co naraża firmę na straty. Od sprzętu komputerowego Spółka odliczyła VAT. W związku z tą transakcją, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, spółka partnerska składa deklarację VAT-7 za lipiecw terminie do 25 sierpnia 2020 r.

Jeśli z kolei jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT UE, ale nie dokonujesz w trakcie zawieszenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musisz składać deklaracji VAT UE.

Rejestr podatników VAT

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, spółka będzie wykonywać czynności opodatkowane VAT, jest zobowiązana zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym te czynności są wykonywane. Zawiadomienie należy złożyć:

 • przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo,
 • przed dniem rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

– i wskazać okresy, w których będą podejmowane takie czynności.

Jeśli złożysz zawiadomienie, nie zostaniesz wykreślony z rejestru VAT albo twój status podatnika VAT zostanie przywrócony na okres wskazany w zawiadomieniu.

JPK VAT podczas zawieszenia

Jeśli spółka jest zawieszona i nie są prowadzone zapisy w ewidencji VAT, nie trzeba wysyłać JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Jednak zwolnienie ze składania JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary, w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Czy ta strona była przydatna?