Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zawieszenia spółki zarejestrowanej w KRS

Jak zgłosić zawieszenie spółki z o.o, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz innych spółek zarejestrowanych w KRS

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), którzy nie zatrudniają pracowników,  mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym,
  • urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Spółkę handlową można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, to za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca przypadającą w danym roku kalendarzowym (czyli 28 lub 29 dni).

Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jednak umowa spółki może szczegółowo tą kwestię regulować i określać warunki jakie muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Umowa spółki może również wymagać, aby zarząd spółki uzyskał wcześniejszą zgodę wspólników.

Możesz zawiesić spółkę zarejestrowaną w KRS za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG):

Jeśli chcesz przez zgłoszeniem dowiedzieć się więcej o zasadach zawieszenia firmy, przeczytaj:

Kto podejmuje uchwałę o zawieszeniu

Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmują:

  • wspólnicy spółki osobowej,
  • zarząd spółki kapitałowej.

Uchwała wspólników lub zarządu musi wskazywać, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS.

Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jakie dokumenty są niezbędne przy zawieszeniu w KRS

Do właściwego dla spółki KRS składasz:

  • formularz KRS-Z62,
  • uchwałę wspólników lub zarządu,
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym wolne jest od opłaty sądowej. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do ZUS.

Uwaga! Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. Ale wspólnicy, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Jeśli zatrudniałeś pracowników, należy też złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8. Możesz go złożyć przez system e-Deklaracje.

Wznowienie działalności spółki

Jeśli w ciągu 24 miesięcy nie złożysz wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

Czy ta strona była przydatna?