Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców podmiotów prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe

Prowadzisz działalność w zakresie uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania lub wprowadzasz, przemieszczasz w Polsce rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe i masz wpis w rejestrze przedsiębiorców? Zmieniły się twoje dane, które są wpisane do rejestru? Musisz uaktualnić swój wpis. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze

Wniosek o zmianę (uaktualnienie) danych w rejestrze przedsiębiorców składa:

 • przedsiębiorca polski lub podmiot niebędący przedsiębiorcą polskim
 • przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą nieposiadający miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Polski

prowadzący uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub który dokonuje wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski  określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe.

Co zawiera wniosek o zmianę wpisu w rejestrze

Wniosek zawiera dane umożliwiające identyfikację wnioskodawcy (numer wpisu do rejestru) oraz dane podlegające wpisowi do rejestru, które uległy zmianie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który wpisał cię do rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę (aktualizację) danych  zawiera informacje umożliwiające identyfikację wnioskodawcy oraz dane podlegające wpisowi do rejestru, które uległy zmianie:

 •  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
 • określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności
 • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Aby pobrać formularz kliknij na mapce konturowej województwo, w którym chcesz złożyć wniosek.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 1. Urząd zweryfikuje wniosek o zmianę danych

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

 • dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku i poprawności zawartych w nim danych.
 • bada czy w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku podmiot nie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców z powodów niedopełnienia obowiązków lub uchybień w zakresie działalności objętej wpisem do rejestru

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni. Jeśli w  terminie nie usuniesz braków twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Zmiana (aktualizacja) danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców

Jeśli wniosek nie zawiera błędów i brak jest przeciwwskazań wynikających z ustawy o ochronie roślin, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

 • dokonuje zmiany danych podmiotu wpisanych w rejestrze przedsiębiorców
 • informuje podmiot o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Na wniosek podmiotu urząd może  również wydać zaświadczenie potwierdzające dokonanie zmian w rejestrze.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

 • umożliwienie umożliwienie Jakie informacje zawiera rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu
 • określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności
 • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer wpisu
 • datę wpisu

Obowiązki podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do:

 • podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych;
 • prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;
 • prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia;
 • przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczących zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz paszportów roślin;
 • sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem;
 • zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających wpisowi, zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców;
 • przekazania, na żądanie wojewódzkiego inspektora, planu rozmieszczenia upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 • umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenia kontroli oraz współdziałania podczas kontroli, w szczególności przez:
  • umożliwienie dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,
  • umożliwienie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub materiału siewnego w celu poddania ich analizom laboratoryjnych,
  • udostępnienie akt, dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w zakresie objętym kontrolą, a także sporządzanie ich kopii,
  • umożliwienie badania przebiegu określonych czynności objętych kontrolą,
  • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą. ​

Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie spełnienia wymagań oraz urzędową kontrolę w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy szkodliwe.

W przypadku niedopełnienia obowiązków lub podania informacji o nieprowadzeniu działalności objętej przepisami fitosanitarnymi, niezgodnie ze stanem faktycznym, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może:

 • nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie
 • wykreślić podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia

Czy ta strona była przydatna?