Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych

Chcesz zmienić swoje dane w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych? Wpis możesz uaktualnić o takie informacje, jak np. nazwa firmy producenta lub handlowca czy wielkość produkcji. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych składają podmioty, które posiadają wpis w rejestrze.

We wniosku przedstaw informacje dotyczące zakresu dokonywanych zmian w rejestrze.

Do złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia zmiany danych zobowiązane są podmioty, w przypadku których nastąpiła zmiana danych dotyczących:

 • firmy producenta lub handlowca;
 • oznaczenia formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numeru akcyzowego wydanegoprzez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, oraz numeru PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości;
 • oznaczenia siedziby i adresu producenta lub handlowca;
 • oznaczenia adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż siedziba producenta lub handlowca;
 • oznaczenia przedmiotu wykonywanej działalności;
 • daty rozpoczęcia działalności;
 • wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok;
 • ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 • oznaczenia miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich magazynowania;
 • numeru w rejestrze podmiotów przywożących (jeśli był on wymagany);
 • koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeżeli była ona wymagana).

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie dokonania zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przedsiębiorca składa wniosek w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o zapasach.

Gdzie załatwisz sprawę

Agencja Rezerw Materiałowych
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku należy wskazać dane, które uległy zmianie. W zależności od okoliczności, w których znalazł się przedsiębiorca, wniosek zawiera:

 1. firmę producenta lub handlowca;
 2. oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości;
 3. rodzaj, datę i numer uzyskanej koncesji (o ile jest wymagana);
 4. oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca;
 5. oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż siedziba producenta lub handlowca;
 6. oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
 7. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 8. dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok;
 9. dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 10. oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich magazynowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli przedsiębiorca chce zmienić dane, może wykorzystać wniosek o wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie dokonania zmian w rejestrze, np. w zakresie nazwy firmy, oznaczenia formy prawnej, numerów NIP, miejsc i wielkości produkcji przywozu ropy naftowej lub paliw, ich gatunków, rodzajów, miejsc magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, czy też zakresu koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin

Przedsiębiorca składa wniosek w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o zapasach.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze

Prezes Agencji weryfikuje treść wniosku i dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?